Het recht van de consument om af te zien van een aanvankelijk gratis en automatisch verlengd abonnement via een overeenkomst op afstand is slechts één keer gegarandeerd. Dit is niet het geval als de consument niet voldoende is geïnformeerd over de totaalprijs van het abonnement. Dat is het antwoord op 5 oktober 2023 van het HvJ EU op vragen van de Oostenrijkse rechter.

De onderneming exploiteert online leerplatforms die bedoeld zijn voor leerlingen. Wanneer een abonnement voor de eerste keer wordt geboekt, kan het 30 dagen gratis worden getest en gedurende die periode op elk moment worden opgezegd. Het abonnement wordt pas verschuldigd na het verstrijken van deze 30 dagen. Wanneer de betaalde abonnementsperiode afloopt zonder dat deze is opgezegd, wordt deze automatisch verlengd voor een vaste termijn. Wanneer een dergelijk abonnement via een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wijst de onderneming de consument op het herroepingsrecht. Een Oostenrijkse vereniging voor de bescherming van consumenten is echter van mening dat de consument niet alleen een herroepingsrecht heeft bij het boeken van een gratis proefabonnement van 30 dagen, maar ook wanneer dat abonnement wordt omgezet in een betaald abonnement en telkens wordt verlengd.

Arrest HvJ EU

Artikel 9, lid 1, van richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 85/577/EEG van de Raad en van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, moet aldus worden uitgelegd dat het recht van de consument om een op afstand gesloten overeenkomst te herroepen één keer wordt gewaarborgd ten aanzien van een dienstverleningsovereenkomst waarin is bepaald dat de consument niet hoeft te betalen gedurende een eerste periode die - indien de consument deze overeenkomst tijdens die periode niet opzegt of herroept - wordt gevolgd door een betaalde periode die, indien die overeenkomst niet wordt opgezegd, automatisch voor een bepaalde duur wordt verlengd, op voorwaarde dat de consument er bij de sluiting van die overeenkomst op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze door de handelaar over wordt geïnformeerd dat na die eerste periode waarin die dienstverlening gratis was, voor die betreffende dienstverlening moet worden betaald.

ECLI:EU:C:2023:735

Bron: www.curia.europa.eu

Laatste nieuws