Het HvJ EU heeft op 29 juni 2023 geoordeeld dat de verplichting voor lidstaten uit de habitatrichtlijn om de nodige instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van speciale beschermingszones vast te stellen, verschilt van de in die richtlijn bedoelde formele verplichting voor de lidstaten om gebieden van communautair belang aan te wijzen als dergelijke beschermingszone. Het Hof deed de uitspraak in een beroepszaak die de Europese Commissie tegen Ierland had aangespannen wegens niet nakoming van de habitatrichtlijn.

Binnen zes jaar na aanwijzing van een gebied van communautair belang moeten ook de beschermingszones zijn aangewezen en de voorafgaande, specifieke en nauwkeurige instandhoudingsmaatregelen zijn vastgesteld door een lidstaat. Die instandhoudingsmaatregelen moeten zowel zien op het vermijden van externe, door de mens veroorzaakte aantastingen en verstoringen, als op maatregelen om natuurlijke ontwikkelingen af te remmen die de staat van instandhouding van de soorten en natuurlijke habitats in zones kunnen verslechteren.

Arrest

Ter onderbouwing van haar beroep voert de Europese Commissie drie grieven aan. De eerste twee gaan over schending van artikel 4, lid 4, van de habitatrichtlijn, en de derde over schending van artikel 6, lid 1. De Commissie stelt 1) dat 217 van de betrokken gebieden van communautair belang niet zijn aangewezen als speciale beschermingszones, 2) dat voor 140 van de betrokken gebieden van communautair belang geen instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld, en 3) dat er voor geen van de betrokken gebieden van communautair belang toereikende maatregelen voor instandhouding zijn getroffen. Grief 1 en 2 worden aanvaard door het HvJ EU en grief 3 wordt slechts gegrond verklaard voorzover Ierland voor de 423 betrokken gebieden van communautair belang niet de nodige instandhoudingsmaatregelen heeft vastgesteld die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II bij de habitatrichtlijn.

HvJ EU, 29 juni 2023, C-444/21

Bron: www.ecer.minbuza.nl

Laatste nieuws