De cijfers over de gesubsidieerde rechtsbijstand 2018 staan online op de site van de Raad voor rechtsbijstand. Deze cijfers laten de ontwikkelingen binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zien. Het aantal afgegeven toevoegingen liep in 2018 terug en er was een neerwaartse ontwikkeling zichtbaar in het aantal advocaten dat toevoegingen behandelde.

Er zijn in 2018 407.163 toevoegingen afgegeven, inclusief lichte adviestoevoegingen en toevoegingen voor mediation. Dit aantal lag lager dan in 2017 (-2%).

Het aantal echtscheidingsgerelateerde toevoegingen is ten opzichte van 2017 gedaald met 4%. Deze afname is al een aantal jaren zichtbaar.

Het aantal asieltoevoegingen is in 2018 toegenomen met 6% ten opzichte van 2017. De IND heeft maatregelen getroffen om de opgelopen achterstanden in de verwerking van verblijfsaanvragen terug te dringen. Met een daardoor te verwachten stijging van de productie bij de IND zal het aantal asieltoevoegingen naar verwachting verder omhoog gaan.

De daling van het aantal straftoevoegingen voor verdachten zette in 2018 door (-6%). Het aantal piketmeldingen was stabiel. De daling van het aantal straftoevoegingen werd hoofdzakelijk bepaald door de afname van het aantal ambtshalve straftoevoegingen.

Het beeld voor de meeste soorten bestuursrechtelijke toevoegingen laat een overwegend dalende trend zien. Het aantal toevoegingen voor sociale voorzieningen (-8%), sociale verzekeringen (-11%) en bestuur overig (-6%) nam af.

Verminderd bereik

Het ingeschatte bereik (het aantal mensen dat gerechtigd is gebruik te maken) van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) onder de gehele Nederlandse bevolking op basis van inkomen en vermogen in box 3 , is afgenomen van 38,1% in 2017 naar 37,2% in 2018. De afname van de gerechtigden was vooral zichtbaar bij de leeftijdsgroep boven de 65 jaar. Dit heeft te maken met het vervallen van de ouderentoeslag op het heffingsvrije vermogen vanaf 2016.

Het Juridisch Loket

De vraag bij het Juridisch Loket is al een aantal jaren stabiel. Het aantal verwijzingen naar advocaat, ketenpartner of mediation is in 2018 wel enigszins afgenomen. Dit kan samenhangen met het lagere aantal toevoegingen.

Neerwaartse ontwikkeling aantal advocaten dat toevoegingen behandelde

Het aantal advocaten dat actief deelnam aan het stelsel is in 2018 met 188 afgenomen en ongeveer 3% lager dan 2017. Het aantal actieve mediators is nagenoeg gelijk gebleven.

Passende vergoeding rechtsbijstand belangrijk voor toegang rechter

De Rechtspraak is net als de Nederlandse orde van advocaten bezorgd over de vergoeding die advocaten op dit moment ontvangen voor het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat benadrukt de Rechtspraak op 6 november, aan de vooravond van het Kamerdebat over dit thema. De Rechtspraak heeft middels een persbericht benadrukt dat binnen onze democratische rechtsstaat iedereen - ook als zijn of haar financiële middelen tekortschieten - het recht heeft op toegang tot de rechter. Om van dat recht gebruik te kunnen maken is adequate rechtsbijstand door een advocaat vaak onmisbaar. Die rechtsbijstand kan alleen worden verleend als daarvoor een passende vergoeding bestaat. De scheiding der machten raakt uit balans als de rechter zijn controlerende taak niet meer volledig kan vervullen, omdat groepen burgers hem niet meer kunnen bereiken.

 

Laatste nieuws