Het Ministerie van BZK heeft een factsheet uitgegeven naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van eind november 2021 in een zaak over de uitgifte van onroerende zaken en de naleving van het gelijkheidsbeginsel daarbij. De factsheet behandelt aanbestedingsrechtelijke beginselen, maar ook staatssteun en schaarse rechten-problematiek.


Sinds het Didam-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778) is er discussie ontstaan over de wijze waarop overheden een perceel grond of andere onroerende zaken te koop mogen aanbieden, en of daarbij nog mogelijkheden bestaan die grond of onroerende zaken exclusief aan één partij te koop aan te bieden. Bij dergelijke transacties spelen onder meer de aanbestedingsregels, staatssteunregelgeving en regelgeving inzake schaarse rechten een rol.

Factsheet

De factsheet beantwoordt de meest prominente vragen die overheden in het verlengde van de uitspraak hebben over de wijze waarop onroerende zaken kunnen worden uitgegeven. Naast een korte uitleg over de exacte inhoud en interpretatie van het arrest, bevat het factsheet ook antwoorden op vragen als: gaat het ook om andere vormen van gronduitgifte en/of (reeds verrichte) verkoop van onroerende zaken, wanneer en hoe kan of moet een overheidspartij een selectieprocedure met inachtname van de geldende regels organiseren en wat kunnen overheden doen om toekomstig ook conform de uitspraak te handelen en eventuele schadeplichtigheid te voorkomen?

Laatste nieuws