De Europese Rekenkamer (ERK) gaat onderzoeken welke maatregelen de Europese Commissie heeft genomen om ervoor te zorgen dat landen alleen EU-financiering ontvangen wanneer zij de rechtsstaat eerbiedigen. De controle zal gericht zijn op de financiering in het kader van het cohesiebeleid van de EU en het herstel na COVID-19. Het controleverslag wordt in 2024 verwacht.

De EU heeft een scala aan juridische, financiële en monitoringinstrumenten en andere mechanismen ontwikkeld om de rechtsstaat in de EU-lidstaten te handhaven. Daarnaast heeft de EU in 2020 overeenstemming bereikt over conditionaliteitsregels om het goed financieel beheer van de EU-begroting als geheel te beschermen. Volgens deze regels moet de toegang van landen tot EU-financiering onder bepaalde voorwaarden worden opgeschort, verminderd of beperkt wanneer er sprake is van ernstige schendingen van de rechtsstaat. De financiële regels voor de middelen van het cohesiebeleid en voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF), die het leeuwendeel van het EU-herstelpakket uitmaken, voorzien in aanvullende waarborgen voor de rechtsstaat. De controle van de ERK zal zijn gericht op drie verschillende gebieden voor de bescherming van de financiële belangen van de EU tegen inbreuken op de rechtsstaat: de toepassing door de Commissie van de EU-conditionaliteitsverordening, de regels die van toepassing zijn in het kader van de middelen van het cohesiebeleid 2021-2027 en de toepasselijke regels in het kader van de RRF. De controle zal betrekking hebben op het optreden van de Commissie in een steekproef van zes landen: Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen en Roemenië.

Bron: www.eca.europa.eu

Laatste nieuws