De Eerste Kamer heeft op 23 mei 2023 ingestemd met het voorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Tijdens een hoofdelijke stemming waren 49 Kamerleden voor het wetsvoorstel en 24 tegen.

Voor stemden de coalitie met GroenLinks, PvdA en de SP. Tegen stemden PVV, de Fractie-Nanninga, de Partij voor de Dieren, Fractie-Otten en de SGP.

Aangenomen moties
- Motie waarin de regering wordt verzocht te bevestigen dat de rechter moet beoordelen of de minister zorgvuldig onderzoek heeft verricht naar de effectiviteit van de maatregel en of de vaststelling van de feiten betrouwbaar is en het gekozen middel kan dragen. En de Kamer daarover binnen vier weken schriftelijk te berichten; Kamerstukken I 2022/23, 36194, N
- Motie waarin de minister wordt verzocht te bevorderen dat de exploitant van een publieke of besloten ruimte geen vaccinatiebewijs mag eisen van een bezoeker zolang daarin niet publiekrechtelijk is voorzien; Kamerstukken I 2022/23, 36194, W

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws