De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2024 de Wet versterking participatie decentraal niveau aangenomen. De wet beoogt burgerparticipatie te versterken via uitbreiding van de inspraakverordening en de introductie van het uitdaagrecht, een vorm van participatie waarbij inwoners de gemeente kunnen verzoeken de uitvoering van een taak over te nemen.

De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, FVD, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van BBB, PVV en SP tegen. De Kamer nam verder een motie van Volt aan over gefaseerde inwerkingtreding van de wet op Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Het wetsvoorstel breidt de reikwijdte uit van de inspraakverordening in de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet. Met deze uitbreiding kunnen inwoners ook betrokken worden bij de uitvoering en evaluatie van beleid en niet, zoals tot nu toe alleen bij de voorbereiding daarvan. Er komt ook een uitdaagrecht. Het uitdaagrecht maakt het voor inwoners en maatschappelijk partijen mogelijk om gemeente te verzoeken om de uitvoering van een taak van de gemeente over te nemen. Al dan niet met het bijbehorende budget.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws