De Eerste Kamer gaat niet in op het verzoek van minister van VWS om de Eerste tranche wijziging Wet Publieke Gezondheid versneld te behandelen. De minister vroeg om versnelde behandeling vanwege het oplopende aantal Covid-besmettingen in China.

Volgens de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning is het wetsvoorstel niet specifiek op covid-19 toegesneden, maar op “collectieve maatregelen voor de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.” Bij de behandeling van eerdere wetsvoorstellen waarbij de Wet publieke gezondheid tijdelijk werd gewijzigd om bevoegdheidsgrondslagen te creëren voor maatregelen ter bestrijding van de covid-19-pandemie heeft het overgrote deel van de Eerste Kamer bij herhaling aangedrongen op structurele wetgeving ter versterking van de pandemische paraatheid, voorzien van adequate parlementaire betrokkenheid bij het activeren van slapende bepalingen, het deactiveren daarvan en het daadwerkelijk inzetten van maatregelen waartoe de bevoegdheden worden opengezet. Fundamentele afwegingen over grondrechten en parlementaire zeggenschap vragen om een zorgvuldige behandeling van de keuzes in dit wetsvoorstel.

Kamer niet onder druk zetten

De commissies schrijven verder dat zij het unaniem afwijzen dat de minister “de Kamer onder druk zet deze fundamentele wet met spoed te behandelen, waarbij sommigen zelfs de vraag opwerpen of de wet – eenmaal aanvaard – wel soelaas biedt in de huidige situatie rondom covid-19, omdat covid-19 momenteel niet voldoet aan de criteria voor een A1 infectieziekte.” Mocht de minister van oordeel zijn dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen, zoals een PCR-test voor reizigers uit China, dan is de Kamer bereid om voorstellen daartoe - wanneer dat noodzakelijk en proportioneel is - met spoed in behandeling te nemen. Maar dat moet dan wel op een andere manier dan door het voorliggende wetsvoorstel.

Brief aan de minister van VWS met een reactie op het verzoek om het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid met spoed te behandelen

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws