'Nederland kent een zeer grote criminele drugsindustrie. En daarom moet er een pact voor de rechtsstaat worden gesloten om deze ontwrichtende drugscriminaliteit binnen 10 jaar fors te reduceren'. Deze oproep doet Peter Noordanus, voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning, in het manifest ‘Een Pact voor de Rechtsstaat’. 

Het Pact voor de Rechtsstaat beschrijft de parallelle economie met al zijn uitwassen en geeft een tienjaren aanpak om de prominente positie van Nederland stevig terug te brengen. De bedoeling is dat de geschetste aanpak in de volgende kabinetsperiode expliciet in het regeerakkoord komt. Nagenoeg alle partijen in de keten van justitie en handhaving hebben medewerking verleend aan de publicatie. Met het geheel aan voorgestelde maatregelen is structureel bedrag van € 400 miljoen gemoeid.

Het Pact voor de Rechtsstaat is een afspraak om een halt toe te roepen aan de drugscriminaliteit en in tien jaar tijd de Nederlandse rol in de Europese en wereldmarkt van illegale drugs fors te reduceren. Inzet is om deze terug te brengen tot een positie die niet langer omvangrijker en invloedrijker is dan die in de ons omringende landen. Daarvoor is een aanpak nodig, waarin alle partijen in de veiligheidsketen samen als één overheid optreden en coalities sluiten met maatschappelijke en private partijen, die van de drugseconomie ook veel schade ondervinden.

Dit zal moeten plaatsvinden door het versterken van de strafrechtketen: investeren in opsporing, handhaving en rechtspraak is noodzakelijk. Omdat de drugscriminaliteit lokaal is geworteld, en nationaal en internationaal opereert, is daarnaast een structurele borging en versterking van de lokale, regionale en nationale aanpak geboden. Tot slot zal er veel meer tijd, aandacht en geld nodig zijn voor preventie om kwetsbare mensen te beschermen tegen de aantrekkingskracht van de criminele drugsindustrie. Maar ook het ontmoedigen van drugsgebruik, zoals ook campagnes worden gevoerd tegen tabak en alcoholgebruik.

 

Bron: persbericht Aanjaagteam Ondermijning 

Laatste nieuws