De plannen om digitaal procederen in het civiel en bestuursrecht mogelijk te maken kunnen in praktijk worden gebracht. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft in de periode januari tot mei 2020 onderzoek gedaan naar het project Digitale Toegankelijkheid (DT) van de Rechtspraak. Minister voor Rechts­bescherming Sander Dekker heeft naar aanleiding van dat onderzoek het ­vertrouwen uitgesproken dat de Rechtspraak met het opvolgen van de aanbevelingen, de in het advies benoemde risico´s afdoende beperkt. Hij geeft dan ook het reeds bij het prijsakkoord 2020 – 2022 gereserveerde geld voor het project vrij.

Het project DT maakt het de komende jaren mogelijk om in civiele en bestuursrechtelijke procedures papierloos te gaan procederen. Denk daarbij aan het indienen van zaken, de digitale uitwisseling van en inzage in processtukken en het digitaal corresponderen met de Rechtspraak. Het gaat om circa 900 duizend zaken per jaar. De Rechtspraak gaat de digitalisering de komende jaren stapsgewijs invoeren.

Het BIT toetst de risico’s en slaagkans van overheidsprojecten waarbij ICT een belangrijk rol speelt. Het BIT heeft de risico’s en slaagkans van het project bekeken. Het bureau hanteert daarbij dertien criteria. Op vier hiervan zijn aanbevelingen gedaan die door de Rechtspraak zijn omarmt De aanbevelingen zien op maatregelen om de risico’s die voortkomen uit stapeling van technische vernieuwingen te voorkomen of te reduceren, maatregelen om te voorkomen dat het budget wordt uitgegeven aan activiteiten die niet direct bijdragen aan een wezenlijk beter eindresultaat, maatregelen om de kans op onnodige vertraging te minimaliseren en tot slot om bij de bepaling van de implementatievolgorde van de zaakstromen expliciet de tijdige realisatie van maatschappelijke baten mee te wegen.

 

Brief d.d. 29 oktober 2020, Kamerstukken II 29279, nr. 623 met als bijlagen het BIT rapport en de beleidsreactie daarop vanuit de Rechtspraak.

Laatste nieuws