De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de bedrijfsadresgegevens in zogenoemde PAS-meldingen openbaar maken. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 januari 2022. Locatiegegevens omvatten ook bedrijfsadresgegevens. De minister kan niet volstaan met alleen het openbaar maken van de zogenoemde coördinatiepunten van de emissiebronnen. De hoogste bestuursrechter bevestigt hiermee een eerdere uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland die in juni 2021 tot hetzelfde oordeel kwam.

Tussen 2015 en 2019 was op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning nodig voor activiteiten met een beperkte stikstofuitstoot. Bedrijven konden met een melding volstaan. Mobilisation fort he Environment, kortweg MOB, vroeg de minister om alle PAS-meldingen die in deze periode zijn gedaan openbaar te maken om zo een volledig beeld te krijgen van de stikstofuitstoot. De minister heeft zo’n 3.500 meldingen openbaar gemaakt, met uitzondering van de locatiegegevens. Daartegen kwam MOB eerder in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland. Uit praktische overwegingen besloot de rechtbank eerst uitspraak te doen over tien meldingen van agrarische bedrijven uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Daarover oordeelde de rechtbank in al juli 2020 dat de minister ook de locatiegegevens van de bedrijven openbaar moest maken. Tegen die uitspraak kwamen de minister en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) Noord in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Locatiegegevens zijn emissiegegevens

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde in januari 2021 dat de gevraagde locatiegegevens niet alleen milieu-informatie, maar in het bijzonder ook emissiegegevens zijn. Dit is belangrijk, omdat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in vergelijking met andere soorten informatie minder mogelijkheden biedt om het verstrekken van milieu-informatie te weigeren, in het bijzonder emissiegegevens. De Wob bepaalt dat als om emissiegegevens wordt gevraagd, de privacy van belanghebbenden geen rol mag spelen bij de beslissing om deze openbaar te maken.

Bedrijfsadresgegevens zijn locatiegegevens

Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van januari 2021 was deze procedure echter nog niet ten einde. De minister was van mening dat niet de concrete adresgegevens van de bedrijven openbaar hoefde te worden gemaakt, maar dat ze kon worden volstaan met de coördinaten van de emissiebron. Dit om te voorkomen dat een grote hoeveelheid privacygevoelige gegevens voor iedereen beschikbaar is. MOB vindt dat de minister hiermee geen uitvoering heeft gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. De rechtbank Noord-Nederland stelde MOB in juni 2021 in het gelijk. Volgens de rechtbank volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak klip en klaar dat locatiegegevens emissiegegevens zijn en dat bedrijfsadresgegevens in PAS-meldingen locatiegegevens zijn. De rechtbank droeg de minister dan ook op de bedrijfsadresgegevens alsnog openbaar te maken. Met de uitspraak van 19 januari 2022 bevestigt de Afdeling bestuursrechtspraak dit oordeel van de rechtbank in hoger beroep. De minister moet nu binnen drie weken de gevraagde bedrijfsadresgegevens alsnog openbaar maken.


Bron: www.raadvanstate.nl 

 

 

 

 

Laatste nieuws