De Adviesraad Migratie heeft op 23 november 2022 een advies gepubliceerd over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Volgens de raad komen de doelstellingen en uitgangspunten van het wetsvoorstel in de kern overeen met de door hen gegeven adviezen in de afgelopen jaren, maar is er vooral een betere financiƫle onderbouwing van het voorstel nodig.

De nieuwe wet moet leiden naar een duurzaam en stabiel opvangstelsel waarmee crisisnoodopvang zo veel mogelijk kan worden voorkomen. De adviesraad is in beginsel positief over de volgende onderdelen van het voorstel:

 • Introductie van een wettelijke verplichting voor gemeenten om opvangvoorzieningen beschikbaar te stellen;
 • Aan gemeenten de keuze te laten of ze de bij hen belegde taakstelling realiseren door middel van een of meerdere opvangvoorzieningen;
 • De nadrukkelijke mogelijkheid om flexibele opvangvoorzieningen te organiseren, waar niet alleen asielzoekers worden opgevangen, maar ook andere aandachtsgroepen tijdelijk kunnen worden gehuisvest;
 • De mogelijkheid een opvangvoorziening ook door of onder verantwoordelijkheid van het college te laten exploiteren.

Daarnaast adviseert de adviesraad:

 • de ramings- en verdeelcyclus anders te faseren waardoor er meer tijd aan gemeenten wordt geboden om opvangplaatsen te realiseren;
 • de daadwerkelijke kosten te vergoeden die gemeenten maken voor het beschikbaar stellen van opvangvoorzieningen;
 • de meerjarige stabiele financiering van uitvoeringsorganisaties te realiseren;
 • de verstrekking van specifieke uitkeringen te vereenvoudigen;
 • te verduidelijken wanneer nog wel en wanneer niet langer sprake is van doelmatige exploitatie in relatie tot het aantal opvangplekken op een locatie;
 • de taakverdeling tussen het COA en een gemeente te verduidelijken zodat gewaarborgd is dat aan de materiĆ«le voorwaarden van de Opvangrichtlijn wordt voldaan
 • het toezicht niet automatisch na vier jaar over te dragen aan Gedeputeerde Staten.

Advies over Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Bron: www.adviesraadmigratie.nl

Laatste nieuws