Advocaat-generaal (AG) De Bock adviseert in haar conclusie van 24 februari 2023 de Hoge Raad over twee zaken waarover het gerechtshof Amsterdam op 21 december 2021 heeft geoordeeld. Het gaat om de vraag of de bezorgdienst Deliveroo gebonden is aan de cao Beroepsgoederenvervoer, en of Deliveroo valt onder het verplichtstellingsbesluit van het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg.

Het gerechtshof oordeelde dat de kernactiviteit van Deliveroo het bezorgen van maaltijden is, en dat dit moet worden gekwalificeerd als ‘het tegen betaling vervoeren van goederen over de weg’ in de zin van het verplichtstellingsbesluit. Daarbij speelt een rol dat een belangrijk deel van de bedrijfskosten van Deliveroo samenhangt met de bezorgactiviteit en dat de afspraken met de aangesloten restaurants in het merendeel van de gevallen een commissie omvat voor het bezorgen van de maaltijden. Ook oordeelde het hof dat Deliveroo valt onder de cao Beroepsgoederenvervoer: het bezorgen van maaltijden geldt als het ‘tegen vergoeding geheel of ten dele vervoer verrichten anders dan van personen, over de weg’, zoals omschreven in de cao. De advocaten van Deliveroo vragen de Hoge Raad de uitspraken van het hof te vernietigen. De cassatieklachten in de pensioenkwestie bestrijden de uitleg door het hof van de zinsnede ‘vervoer van goederen over de weg’ in het verplichtstellingsbesluit en het daarin opgenomen ‘hoofdzakelijkheidsvereiste’. Daarnaast wordt door de advocaten betoogd dat het hof heeft miskend dat het verplichtstellingsbesluit onverbindend is. In de cao-kwestie wordt geklaagd dat het hof heeft miskend dat Deliveroo niet onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer valt.

Advies AG

De zaken draaien om de uitleg van de werkingssfeerbepaling van respectievelijk de cao en het verplichtstellingsbesluit van het bedrijfstakpensioenfonds. De methode van uitleg die het hof heeft toegepast is gebaseerd op door de Hoge Raad in eerdere uitspraken ontwikkelde maatstaven. Ook heeft het hof deze methode van uitleg in beide zaken inhoudelijk op de juiste wijze toegepast. De AG is dan ook van mening dat het oordeel van het gerechtshof in zowel de pensioen- als in de cao-zaak in stand kan blijven. De uitspraak van de Hoge Raad is in beide zaken voorlopig bepaald op 13 oktober 2023. Deliveroo heeft haar werkzaamheden in Nederland per 30 november 2022 beëindigd.

Cao: ECLI:NL:PHR:2023:224

Pensioen: ECLI:NL:PHR:2023:225

Bron: www.hogeraad.nl

Laatste nieuws