Het aantal bij het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie aanhangig gemaakte zaken blijft onverminderd hoog. Dat schrijft het HvJ EU in een persbericht van 3 maart 2023 over de gerechtelijke statistieken 2022.

Het aantal zaken dat in 2022 voor de beide rechterlijke instanties aanhangig is gemaakt, is vergelijkbaar met het voorgaande jaar: 1710 zaken in 2022, tegenover 1720 in 2021. Over de afgelopen vijf jaar is er een duidelijke structurele toename te zien van het aantal aanhangig gemaakte zaken. Dat geldt met name voor het Hof van Justitie (+21%). Tussen 2013 en 2017 kwamen bij het Hof van Justitie gemiddeld 693 zaken per jaar binnen, terwijl dat er tussen 2018 en 2022 gemiddelde 839 waren. Het aantal zaken dat voor het Gerecht aanhangig is gemaakt, bleef stabiel met een gemiddelde van 883 zaken per jaar. Thema’s die aan de orde komen zijn rechtsstaat, milieu, privacybescherming in het digitale tijdperk en de beperkende maatregelen van de Europese Unie in het kader van de oorlog in Oekraïne.

Zaken HvJ EU

Vorig jaar is een groot aantal zaken bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakt, waaronder vooral veel prejudiciële verwijzingen. Het aantal bij deze instelling aanhangige zaken is stabiel gebleven (1111 in 2022 tegenover 1113 in 2021). In 2022 zijn iets meer zaken afgedaan dan er in hetzelfde jaar aanhangig werden gemaakt. Met betrekking tot de procesduur kan worden vastgesteld dat in de voor het Hof van Justitie aanhangige zaken steeds vaker gevoelige en ingewikkelde vragen worden opgeworpen, die meer overleg en tijd vergen. Aangezien zaken vaker bij beschikking zijn afgedaan, met name op het gebied van hogere voorzieningen, is de totale duur van de procedures (16,4 maanden) toch nagenoeg gelijk gebleven aan die van het voorgaande jaar (16,6 maanden). De gemiddelde duur van de prejudiciële zaken is echter iets langer geworden (17,3 maanden tegenover 16,7 maanden in 2021), hetgeen getuigt van de toegenomen complexiteit van de vragen die aan het Hof van Justitie worden voorgelegd. Over de herkomst van de prejudiciële verwijzingen valt op te merken dat de rechterlijke instanties van Duitsland (98), Italië (63), Bulgarije (43), Spanje (41) en Polen (39) in 2022 de meeste verzoeken om een prejudiciële beslissing hebben ingediend.

Bron: www.curia.europa.eu

Laatste nieuws