Wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie (34608)

Op 12 januari 2018 stuurde de Minister van Rechtsbescherming een nota van wijziging bij het Wetsvoorstel Afwikkeling Massaschade in een Collectieve Actie naar de Kamer. De meest in het oog springende wijzigingen betreffen het schrappen van de bepaling die alle collectieve acties concentreerde bij de Rechtbank Amsterdam; de toevoeging van een tweede mogelijkheid tot opt out in geval van een collectieve schikking; en een nadere beperking van het geografische bereik van de collectieve schadevergoedingsactie. 

Het opt out-karakter zal in beginsel alleen voor Nederlandse ingezetenen gelden. Voor elk van deze wijzigingen geldt dat zij het draagvlak voor het Wetsvoorstel zullen vergroten, al zal de keuze voor opt out in het Wetsvoorstel in de praktijk de totstandkoming van schikkingen niet eenvoudiger maken. Daarnaast bevat de nota van wijziging ook nog ‘enkele wetstechnische verbeteringen’ waaronder ook de nieuw voorgestelde regel van overgangsrecht valt. Dat overgangsrecht is toegevoegd, is te prijzen. De wijze waarop het in de nota van wijziging is geregeld, is echter minder gelukkig.

 

 

Jeroen Kortmann geeft in NJB Vlog een toelichting op het artikel en zijn motivatie voor het schrijven ervan (klik op de foto). 

 

Het artikel 'Wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie (34608). Aanzienlijk verbeterd, maar het moet nog beter!' is verschenen in NJB 2018/407, afl. 8. 

 
Afbeelding: © Alamy
Over de auteur(s)