Tom Barkhuysen is redacteur van het NJB, advocaat-partner bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Ook is hij onder meer lid van de redactie van de Kluwer (online) Module Bestuursrecht, vaste annotator van de AB, bestuurslid van de Vereniging voor Bestuursrecht VAR en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. Hij is specialist op het terrein van het staats- en bestuurs(proces)recht en heeft veel kennis van de invloed van het EU-recht en de (Europese) mensenrechten op het nationale staats- en bestuurs(proces)recht. Zijn praktijk als advocaat strekt zich uit over de volle breedte van het bestuursrecht. In dat kader adviseert en procedeert hij in (complexe) zaken voor en tegen de overheid.

Artikelen van Tom Barkhuysen

Blog
De blinde vlek in klimaatzaken
De verplichting om mensen zoveel mogelijk te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van reeds opgetreden klimaatverandering vloeit net zo goed uit de artikelen 2 en 8 EVRM voort als de verplichting de uitstoot van broeikasgassen te beperken.
5 september 2023 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Adequate (nood)opvang van asielzoekers: niet onmogelijk
De politiek moet zo snel mogelijk het effectieve alternatief voor de spreidingsregeling dat de Raad van State heeft aangedragen invoeren.
20 juni 2023 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
De hobbelige weg naar een open overheid
Al met al is er heel veel ambitie tot meer openbaarheid gesneuveld terwijl er nog steeds de nodige zorgen bestaan als het gaat om de openbaarheid van overheidsinformatie en de cultuur daaromtrent binnen de overheid.
28 maart 2023 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Naar een materieel rechtvaardiger bestuursrecht
Het bestuursrecht zou met deze voorstellen een stuk rechtvaardiger worden. Toch komt de vraag op of de wetgever niet nog een tandje bij zou kunnen zetten als het om materiële normstelling gaat
31 januari 2023 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Oorlog en burgerdoelen: het recht is helder maar nu de praktijk nog
Burgerdoelen mogen niet bewust worden geraakt. Maar ook het in zekere zin per ongeluk raken van burgerdoelen komt in veel gevallen voor rekening van de betrokken militairen.
29 november 2022 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Toetsing van formele wetgeving aan rechtsbeginselen: de rechter moet de harmonisatiewetblokkade opheffen
Het mogelijk maken van toetsing aan rechtsbeginselen is een urgente kwestie als het gaat om het voorkomen van onevenredige gevolgen van formele wetgeving voor burgers.
27 september 2022 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Abortus: (g)een zaak van grondrechten
Het is beter de abortuskwestie niet alleen principieel en ideologisch te benaderen op basis van een discussie welk grondrecht moet prevaleren
28 juni 2022 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Als de bom valt
Nucleaire afschrikking speelt een rol in het voorkomen van de inzet van kernwapens. Maar laat dat een zoveel mogelijk internationaal gereguleerde afschrikking zijn met als einddoel een totaalverbod op kernwapens.
3 mei 2022 Vooraf Tom Barkhuysen
TijdschriftNJB 15 (2022)
Kroniek van het vermogensrecht
Edwin van Wechem en Jac Rinkes
In deze kroniekperiode vielen het meest op de arresten van de Hoge Raad die door een op de praktijk afgestemde inhoud direct kunnen worden toegepast. De Hoge Raad liet zich een aantal keer van een pragmatische kant zien met het verstrekken van lijstjes, concrete berekeningsmethoden en suggesties voor bedragen ter vergoeding van schade ter oplossing van diverse problemen. Ook is een normenkader voor contracterende overheden die onroerend goed verkopen geformuleerd. Krijgt de Hoge Raad meer oog voor praktijkconcretisering? Het lijkt er zowaar op. Het schadebegrip staat in de kroniekperiode ook in vele artikelen in de rechts literatuur centraal. Een heel aantal mooie proefschriften verscheen ook in de afgelopen periode.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Kroniek van het algemeen bestuursrecht
Tom Barkhuysen en Willemien den Ouden
Opnieuw kan worden geconstateerd dat het bestuursrechtelijke debat vooral is gericht op evenredigheid en maatwerk. Maar dat debat komt wel in een volgende fase nu de bestuursrechters handen en voeten beginnen te geven aan een meer indringende toetsing van overheidsbesluiten aan het evenredigheidsbeginsel. Ook andere rechtsbeginselen worden in een burgervriendelijke richting verder ontwikkeld en dat geldt ook voor het bestuursprocesrecht. Naast de bestuursrechter werkt ook de wetgever aan wetgeving die daaraan kan bijdragen. Te hopen valt dat in deze roerige tijd, met veel zorgen en uitdagingen, de nodige aandacht voor de noodzakelijke verdere verbouwing van het bestuurs(proces)recht blijft bestaan.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Kroniek van het straf(proces)recht
Joost Nan, Pieter Verrest, Chantal van der Vis en Joost Verbaan
In deze kroniekperiode werden de plannen bekend van de nieuwe regering. Het kabinet investeert in de strafrechtketen en heeft een hoop goede plannen. Wat ontbreekt is een aanzet om de plannen duurzaam in samenhang te behandelen. Op het gebied van beleid en onderzoek is er in Nederland veel aandacht voor de korte detentie en het maken van proces- of vonnisafspraken. Ook heeft er een evaluatie plaatsgevonden van artikel 80a RO en stonden het adolescentenstrafrecht, slachtofferbeleid en plannen voor een gecentreerde berechting en detentie van de gevaarlijkste verdachten in de belangstelling. Wat betreft wetgeving is het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering nabij. De versterking van de strafrechtelijke aanpak van de ondermijnende criminaliteit is in gang zet en wordt verder ontwikkeld. Wat betreft rechtspraak zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden over de post-Keskin jurisprudentie van de Hoge Raad. Daarnaast waren er interessante uitspraken over onder meer voorwaardelijk opzet en over de bestanddelen het maken van een gewoonte om bepaalde delicten te plegen en het voorhanden en aanwezig hebben van.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Kroniek internationaal publiekrecht
Niels Blokker en Nico Schrijver
De oorlog in Oekraïne door de Russische militaire invasie van dat land doet de naoorlogse internationale rechtsorde op haar grondvesten schudden. Anders dan onze Kronieken van de afgelopen jaren is deze Kroniek grotendeels gewijd aan dit onderwerp waaraan vele volkenrechtelijke kwesties kleven. Enkele andere onderwerpen, waaronder het regeerakkoord Rutte-IV en mondiale klimaatdiplomatie, passeren ook de revue.

[verder lezen in NAVIGATOR]

En verder de kronieken van het ondernemingsrecht, gezondheidsrecht, mededingingsrecht, de intellectuele eigendom en het Europees privaatrecht
Harm-Jan de Kluiver, Aart Hendriks, Winfred Knibbeler, Tim van Helfteren, Dirk Visser, Simon Dack en Jacobien Rutgers
28 april 2022
Blog
Naar een besluit-effectenrapportage als evenredigheidsbarometer
Terwijl ons land in lockdown verkeerde, lijkt het bestuursrecht te zijn ontketend. Groot nieuws is de uitspraak van de ABRvS in de zaak over de sluiting van een Harderwijks drugspand.
22 februari 2022 Vooraf Tom Barkhuysen