Artikelen van Ron de Jong

TijdschriftNJB 23 (2017)
Bewijsvergaring in het boeterecht als Chefsache
Oswald Jansen
Met de op 12 april 2017 uitgebrachte conclusie van staatsraad advocaat-generaal Keus is de bewijsgaring in het boeterecht tot Chefsache verheven. De conclusie van de staatsraad A-G raakt veel onderwerpen van bewijsgaring in het formele boeterecht die van belang zijn. Op een aantal opvattingen heeft de auteur kritiek. Zo betwijfelt hij onder meer of de reflexwerking van het zwijgrecht wel bestaat en mist hij, terwijl regelmatig wordt verwezen naar beperking en normering door de beginselen van een goede procesorde, daarvan invulling. De rechtspraktijk heeft behoefte aan een overzicht van uitgangs- of oriëntatiepunten. Ook is het hoog tijd dat de bestuursrechtspraak helder maakt wat precies onder ‘verhoor’ wordt verstaan. Enigszins teleurstellend is ook dat een aanzet tot een corpus bewijsregels dat in het gehele formele boeterecht geldt, uit is gebleven, evenals een bespreking van de rol van het boeterapport als buitengrens van boeteprocedures waar het boeterapport voorafgaat aan het boetebesluit.


Lees het hele artikel in Navigator.

Netherlands Commercial Court
Marishka Neekilappillai
Het concept-wetsvoorstel Netherlands Commercial Court behelst de oprichting van een Engelstalige overheidsrechter in Amsterdam die grote, complexe internationale handelsgeschillen snel en deskundig kan beslechten tegen een verhoogd griffierecht. De Netherlands Commercial Court (NCC) kan de invloed van het Nederlands recht in het internationale handelsverkeer versterken. Een analyse van de NCC als een verschijnsel van regelgevingsconcurrentie op de markt voor geschilbeslechting laat namelijk een innig verband zien tussen de NCC als forum en de internationale positie van het Nederlands recht.


Lees het hele artikel in Navigator.

De cliënt in beeld
Esther Verboon, Gerrita van der Veen, Josje Dikkers en Rob van Otterlo
De markt voor juridische dienstverlening in Nederland is meer dan ooit in beweging en zet concurrentieposities van advocatenkantoren onder druk. Vooral in het midden- en kleinbedrijf maken ondernemers steeds meer gebruik van juridische kennis die ontsloten wordt via internet en neemt concurrentie toe vanwege andere aanbieders die hun juridische adviesdiensten uitbreiden. Het behouden van bestaande mkb-cliënten is voor advocaten dus een prangende kwestie geworden. Deze kwestie vormde de aanleiding voor nader onderzoek naar de volgende vraag: hoe komt loyaliteit bij mkb-cliënten in de advocatuur tot stand?


Lees het hele artikel in Navigator.

De stem van ter beschikking gestelden moet wel kunnen klinken
Swanny Kremer, Charlotte Karman en Frans Koenraadt
In de Grondwet staat dat iedere Nederlander vanaf achttien jaar mag stemmen. Het stemrecht is dan ook een grondrecht. Ook mensen met een tbs-maatregel hebben in beginsel stemrecht; dat recht maakt deel uit van hun (rechts)burgerschap. Bij de afgelopen verkiezingen bleek dat niet iedere ter beschikking gestelde (hierna: tbs-gestelde) zelf in de gelegenheid is zijn of haar eigen stem uit te brengen. Zij kunnen slechts stemmen per volmacht of, als zij verlofmogelijkheden hebben, zelf hun stem uitbrengen mits het verlof (binnen de openingstijden van de stembureaus) op de verkiezingsdag valt.


Lees het hele artikel in Navigator.

Waarom mensen met een verstandelijke beperking geen recht hebben op ondersteuning bij het stemmen
Edward Brüheim en Ron de Jong
Recentelijk publiceerden Van Eijndhoven & Goudsmit in het NJB een bijdrage waarin zij bepleiten mensen met een verstandelijke beperking toe te staan in het stemhokje assistentie te ontvangen bij het invullen van hun stembiljet. Op dit moment kunnen de leden van het stembureau alleen kiesgerechtigden die wegens hun lichamelijke gesteldheid hulp behoeven toestaan om zich in het stemhokje te laten bijstaan. Volgens de beide auteurs is de Kieswet daarmee in strijd met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.


Lees het hele artikel in Navigator.

7 juni 2017
Blog
Waarom mensen met een verstandelijke beperking geen recht hebben op ondersteuning bij het stemmen
Paradoxaal genoeg bewijst het zonder hulp kunnen stemmen dat iemand met een verstandelijke beperking zijn wil met betrekking tot het kiesrecht zelfstandig kan bepalen.
6 juni 2017 Artikel Edward Brüheim Ron de Jong
TijdschriftNJB 21 (2014)
Een overbrugbare kloof
Barbara van den Berg
Het blijkt dat strafrechters soms moeilijk uit de voeten kunnen met de kansbegrippen die forensisch deskundigen hanteren. Om een brug te slaan tussen beide werelden wordt in dit artikel de strafrechtelijke zienswijze bij de waardering van feiten vergeleken met de forensische. Verrassend genoeg blijkt dat rechters en deskundigen het over precies hetzelfde hebben: bij beiden draait het om dezelfde kansverhoudingen, ze zijn alleen in andere terminologieën verpakt. Dit inzicht kan bijdragen aan een beter begrip van de manier waarop forensisch deskundigen hun conclusies formuleren, maar het kan ook de kwaliteit van de waarheidsvinding in het algemeen verbeteren: uit de vergelijking blijkt dat de fouten die bij de waardering van forensisch bewijsmateriaal worden gemaakt, ook bij andere bewijsmiddelen kunnen voorkomen. Dit is vooral het geval bij het gebruik van moderne opsporingsmethoden, zoals het doorzoeken van grote hoeveelheden data en het verspreiden van dadergegevens via (sociale) media.
Stemvrijheid en stemgeheim
Ron de Jong
Stemvrijheid en stemgeheim garanderen dat kiezers in eerlijke verkiezingen hun stem zonder beïnvloeding of pressie in het geheim kunnen uitbrengen. Na de grondwetsherziening in 1983 is de stemvrijheid niet meer in de Grondwet verankerd. Maar ook het stemgeheim wordt in Nederland minder strikt uitgelegd dan in internationale context. Naast de opkomst van de ‘stemfie’, die als een inbreuk op het stemgeheim kan worden gezien, zijn er in de toekomst wellicht nog nieuwe en omvangrijkere inbreuken op de waarborgen van het stemgeheim en de stemvrijheid te verwachten, zoals bijvoorbeeld het internetstemmen voor Nederlanders in het buitenland. Deze ontwikkelingen dragen ertoe bij dat het stemgeheim in Nederland ernstig onder druk komt te staan.
Iberische Wiedergutmachung voor sefardische Joden
Ulli Jessurun d’Oliveira
In Spanje en Portugal is er wetgeving (in de maak) om sefardische Joden op hun verzoek de nationaliteit van die landen te verlenen. In dit artikel wordt kort beschreven hoe die wetgeving eruit ziet, uit welke ideeën zij voortspruit, en welke moeilijkheden te verwachten zijn bij het bewijs van de afstamming van mensen die voor vijfhonderd jaar in Sefarad (Spanje) leefden. Faciliteert de Nederlandse nationaliteitswetgeving de acceptatie van deze Wiedergutmachung?
30 mei 2014