Artikelen van Jaco van den Brink

Tijdschrift NJB 4 (2023)
Discriminerende risicoprofielen
Auteurs, Tamilla Abdul-Aliyeva en Gwen van Eijk
Overheden en uitvoeringsorganisaties blijven ruimte zoeken – en krijgen– voor het gebruik van afkomst als selectiecriterium in risicoprofielen. Waar het aanvankelijk ging over de maatregelen die nodig zijn om zulk etnisch profileren tegen te gaan, loopt een effectieve aanpak daarvan nu vast op de vraag wanneer het gebruik van afkomst in risicoprofilering wél is toegestaan. Twee breed levende misvattingen over de rol van afkomst in risicoprofilering vertroebelen het debat.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Voltooid leven of recht op leven
Jaco van den Brink
Gedachten over voltooid leven kunnen raken aan buitengewoon persoonlijke, gevoelige worstelingen en schrijnende situaties. Maar ook vindt hierover een maatschappelijk debat plaats. Daaraan wil dit essay graag een bijdrage leveren. Allereerst met een juridische analyse van de positie van het EHRM met diens jurisprudentie over het recht op leven en het recht op privéleven. Daarnaast met overwegingen over de vraag naar de ethische juistheid of wenselijkheid van een recht op hulp bij zelfdoding.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Op zoek naar procedurele rechtvaardigheid in de stadionverbodenprocedure van de KNVB
Just van den Brekel, Andrea Zwart-Hink en Sven Zebel
In Nederland kennen we met het civielrechtelijk stadionverbod een uniek instrument om voetbalsupporters die zich misdragen aan te pakken. Supporters kunnen in beroep gaan bij de Commissie stadionverboden tegen de oplegging van het stadionverbod. Deze procedure blijkt door hen echter als niet-transparant te worden ervaren. Nu het resultaat haast zelden bevredigend is in beroepszaken én het aantal stadionverboden toeneemt, is het van belang te kijken naar de door voetbalsupporters ervaren procedurele rechtvaardigheid in deze beroepsprocedure.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Icke krijgt nul op rekest op uiterst bedenkelijke gronden
Cornelis J. Wisse
David Icke kreeg op 3 november 2022 te horen dat hij voor de duur van twee jaar staat gesignaleerd in het Schengen Informatie Systeem (SIS II) met als gevolg dat hij het Schengengebied niet meer kan inreizen. Volgens de voorzieningenrechter die over de signalering oordeelde, kon deze in stand blijven. Signalering in SIS II is mogelijk bij concrete aanwijzingen voor potentieel gevaar voor de openbare orde, volgens hem. Als reden voor dat gevaar noemde hij dat Icke zich bezondigt aan het verbreiden van complottheorieën. Echter, de implicatie hiervan is dat de signalering expliciet wordt gebruikt om Icke in het vrijelijk uiten van zijn politieke mening te belemmeren, alsof de menings- en betogingsvrijheid niet ook voor hem zouden gelden.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De Veiligheidsraad hervormen? Dat gaat zo maar niet
Joris van de Riet
Ludo Grégoire betoogt in een recent nummer van dit tijdschrift dat hervorming van de VN-Veiligheidsraad wenselijk, noodzakelijk, en mogelijk is; iets soortgelijks schreef hij overigens eerder dit jaar reeds in dagblad Trouw. De wenselijkheid van hervorming zal door weinigen worden betwist. In hoeverre hervorming noodzakelijk is in het licht van de problemen die hij constateert, lijkt mij echter aanzienlijk twijfelachtiger, en de haalbaarheid van het plan overschat hij mijns inziens ernstig.

[verder lezen in NAVIGATOR]

26 januari 2023
Tijdschrift NJB 9 (2022)
Onderwijsvrijheid en democratische rechtsstaat
Paul Zoontjens
De onderwijsraad heeft een omvangrijk advies gepubliceerd over problemen in verband met de onderwijsvrijheid. Problemen die voor het grootste deel al volop in discussie zijn. De bijdrage van het advies aan deze discussie is bescheiden: veel is al in wetgeving en beleid in gang gezet en het coalitieakkoord van het huidige kabinet borduurt daarop voort. Waar vraagpunten rijzen over de confrontatie tussen de onderwijsvrijheid van bijzondere scholen en de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat worden deze in het advies jammer genoeg nauwelijks concreet uitgewerkt. Het is daarnaast een gemiste kans dat er in het advies zo’n beperkte invalshoek is gekozen; dieperliggende problemen op constitutioneel niveau die met de ‘opening’ van het grondwetsartikel in combinatie met het internationaal beschermde recht op onderwijs naar onderwijsvragers, leraren en scholen zijn gemoeid, komen niet expliciet aan bod.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Basiswaarden als bindmiddel, niet als religie
Jaco van den Brink
Vanaf augustus 2021 geldt voor scholen de nieuwe burgerschapsopdracht. Scholen zijn met name verplicht werk te maken van de ‘basiswaarden van de democratische rechtsstaat’. Basiswaarden in burgerschapsvorming kunnen zeker een zinvol bindmiddel zijn voor de samenleving, als deze maar rechtsstatelijk van aard blijven zonder levensbeschouwelijke lading of civiele religie. Scholen moeten deze basiswaarden kunnen verbinden met hun specifieke levensbeschouwelijke waarden.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De behoefte aan een nieuwe strafrechtelijke procesmodaliteit
Roel Terpstra
Aan de hand van recente jurisprudentie beschrijft de auteur enkele varianten van procesafspraken en stelt hij de vraag of er geen behoefte is aan een nieuwe strafrechtelijke procesmodaliteit.

[verder lezen in NAVIGATOR]

9 maart 2022
Tijdschrift NJB 39 (2019)
Medische aansprakelijkheid in Nederland
Désirée Klemann, Rankie ten Hoopen en Helen Mertens
De forse toename van de schadelast door claims met betrekking tot de Nederlandse ziekenhuiszorg vormde aanleiding om het Nederlandse aansprakelijkheidsstelsel onder de loep te nemen en dit te vergelijken met het Belgische tweesporensysteem, dat naast het klassieke aansprakelijkheidsrecht een no fault-compensatiesysteem omvat. Een tweesporensysteem zoals het Belgische blijkt weinig toe te voegen aan de huidige vergoedingsmogelijkheden. Grote knelpunten omtrent deskundigenanalyses en causaliteitsvraagstukken blijven ook bij een no fault-compensatiesysteem onverminderd aanwezig. Deze knelpunten zijn inherent aan de aard en complexiteit van medische ongevallen. Opvolging van een aantal praktijkgerichte adviezen, waarbij alle bij de afwikkeling van klachten en claims betrokken partijen worden aangesproken op hun professionele verantwoordelijkheden, zou wel bijdragen aan een verbetering van het huidige medisch aansprakelijkheidsstelsel.


Lees het hele artikel in Navigator.

De Staat waarborgt het recht op vrije artsenkeuze onvoldoende
Bastiaan Wallage
Het recht op vrije artsenkeuze wordt gezien als een fundamenteel recht van de patiënt. Op grond hiervan kan de patiënt zich wenden tot een arts of andere zorgaanbieder naar keuze. Door het arrest van de Hoge Raad van 7 juni 2019 staat het recht op vrije artsenkeuze volop in de belangstelling, maar in de rechtspraktijk blijft, ondanks dit arrest, toch onduidelijkheid bestaan over de invulling van dit recht. Een zaak die vraagt om stappen van de wetgever, gelet op de verplichtingen die op de overheid rusten.


Lees het hele artikel in Navigator.

Subsidie aan levensbeschouwelijke organisaties is ook van deze tijd
Jaco van den Brink
Instellingen op levensbeschouwelijke grondslag voorzien mede in elementaire maatschappelijke behoeften. Uit de maatschappelijke activiteit blijkt doorgaans aan wat voor instellingen en van welke levensbeschouwelijke kleur er ergens vooral behoefte bestaat. Het uitgangspunt dat levensbeschouwelijke organisaties mede in aanmerking komen voor publieke en gesubsidieerde taken kent een solide basis, niet alleen in de Nederlandse geschiedenis en politieke cultuur, maar ook in theorievorming over wat de samenleving nodig heeft.


Lees het hele artikel in Navigator.

De acute stikstofcrisis opgelost
Willem Bruil
Er is een remedie om uit de huidige, acute stikstofcrisis te raken: schrap projecten die geen groot openbaar belang dienen, ga voor de andere projecten compensatie zoeken, en kom pas later met passende generieke maatregelen. Boeren kunnen ondertussen terugvallen op wat ze vóór de PAS ook al deden: intern en extern salderen.


Lees het hele artikel in Navigator.

13 november 2019