Artikelen van Jaap Hoeksma

Blog
Het Dictator Dilemma van de EU
De samenloop van de Russische inval in Oekraïne en de herverkiezing van Orbán in Hongarije confronteert de EU hardhandig met het ‘Dictator Dilemma’ van de Unie.
8 april 2022 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
Het conditionaliteitsmechanisme als onderdeel van het Europees model van transnationaal bestuur
Wie lid van een club wil zijn, moet zich ook aan de regels houden.
17 februari 2022 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
President EU-Hof luidt noodklok over rechtsstaat
Tijdens de FIDE-conferentie in Den Haag heeft de President van het EU Hof van Justitie alarm geslagen over de stand van de rechtsstaat in de Europese Unie.
12 november 2021 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
EU van democratisch tekort naar dubbele democratie
De Conferentie over de Toekomst van Europa, die dezer dagen ook in Nederland van start gaat, biedt een uitgelezen mogelijkheid om de oude vooroordelen te overwinnen
13 oktober 2021 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
Europa en de rechtsstaat
Aan het begin van de Conferentie over de Toekomst van Europa is de langdurige impasse in het debat over de aard van de EU eindelijk doorbroken!
1 juli 2021 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
De Nederlandse stilte rond Europa
De Nederlandse kiezer doet er verstandig aan de stilte rond Europa tijdens de komende verkiezingscampagne luidkeels te doorbreken!
5 maart 2021 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
2020: Corona & Constitutie
2020 zal de geschiedenis niet alleen ingaan als het jaar van de corona crisis, maar ook als dat waarin de Europese Unie haar constitutionele vorm heeft gekregen.
23 december 2020 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
Geen Rechtsstaat, Geen Geld
Hongarije en Polen kunnen zich nu niet op de rechtsregels van de Verenigde Naties beroepen om de financiële vruchten van het lidmaatschap van de EU te plukken.
30 november 2020 Gastposts Jaap Hoeksma
TijdschriftNJB 26 (2021)
Nevenfuncties: o tempora, o mores
Kim van der Kraats
De combinatie van magistratuur en nevenfuncties is in de afgelopen twee eeuwen met wisselende ogen bekeken. Was het rechterschap aanvankelijk zelf een bijbaan, later werd het een hoofdbetrekking. Nevenfuncties werden op een gegeven moment weer noodzakelijk geacht voor de voeling van de rechter met wat er leeft in de maatschappij. Hoewel nevenfuncties nog steeds waardevol worden geacht, is de regelgeving de laatste decennia aangescherpt. Nevenfuncties moesten worden gemeld en openbaar gemaakt. Dit om publieke controle mogelijk te maken en het maatschappelijk vertrouwen in de rechterlijke macht te borgen en te bevorderen. Het debat over de risico’s van nevenfuncties is ondertussen niet verstomd. Wat is de verwachting voor de toekomst?

[verder lezen in NAVIGATOR]

De professionele vrijwilliger in het Huis van Thorbecke
Armin Cuyvers en Geerten Boogaard
Taakdifferentiatie bij de brandweer lijkt een specialistisch en technisch probleem. Maar de achtergrond en dynamiek ervan zijn fundamenteel en principieel. Het is een voorbeeld van een onnodig uitdijende Europeesrechtelijke logica tot op een niveau waarop praktisch iedereen er ongelukkig van wordt. Wie alleen naar het EU-arbeidsrecht kijkt en wil uitsluiten dat Nederland onder die regels in de problemen komt, moet inderdaad ofwel de brandweervrijwilligers in dienst nemen of hen beter onderscheiden van de beroepskrachten. Wordt echter met bredere Europeesrechtelijke expertise naar deze kwestie gekeken, dan ontstaat een ander beeld en komen serieuze argumenten in beeld om, waar nodig voor het HvJ EU, te betogen dat het EU-recht niet eist dat alle brandweervrijwilligers in dienst komen of gelijke arbeidsvoorwaarden krijgen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Juridische grondslagen van Europese democratie
Jaap Hoeksma
Van mei 2021 tot mei 2022 wordt de Conferentie over de Toekomst van Europa gehouden. In de Gezamenlijke Verklaring van 10 maart 2021, waarin de voorzitters van de verantwoordelijke instituties de werkwijze en het mandaat van deze Conferentie hebben vastgesteld, wordt de vraag naar de democratische legitimiteit van de huidige EU, zoals die op basis van het Verdrag van Lissabon is ingericht, expliciet bij de beraadslagingen betrokken. De Verklaring spreekt zowel over de ‘democratische fundamenten van de EU’ als over de noodzaak ‘de democratische legitimiteit van de Unie te onderbouwen’. Dit essay beoogt de handschoen op te nemen en een juridische grondslag aan het functioneren van de Unie als Europese democratie te geven.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Een hiaat in de (fiscale) rechtsbescherming
Gerard Meussen
Door het huidige toetsingsverbod in artikel 120 Grondwet heeft de wetgever een bijna onbegrensde macht. Een beteugeling van de ongebreidelde macht van de wetgever zal ertoe leiden dat regering en parlement bij het opstellen van fiscale wetgeving zich meer gelegen laten liggen aan heffingsbeginselen, consistentie, evenwichtigheid en proportionaliteit. Een gezaghebbend Constitutioneel Gerechtshof met een op beginselen gebaseerde, zich ontwikkelende rechtspraak, kan een dempend effect hebben op een al te losgeslagen wetgever, die onvoldoende oog heeft voor de belangen van belastingplichtigen en toeslaggerechtigden.

[verder lezen in NAVIGATOR]

30 juni 2021
Blog
Kan de EU democratisch functioneren zonder een Staat te zijn?
Het geschil tussen het Duitse Constitutionele Hof en het EU Hof van Justitie gaat dieper dan de omschrijving ervan als ‘le combat des juges’ doet vermoeden.
23 juni 2020 Gastposts Jaap Hoeksma