Artikelen van Jaap Hoeksma

Blog
Kan de EU democratisch functioneren zonder een Staat te zijn?
Het geschil tussen het Duitse Constitutionele Hof en het EU Hof van Justitie gaat dieper dan de omschrijving ervan als ‘le combat des juges’ doet vermoeden.
23 juni 2020 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
Europa tussen Scylla en Charybdis
De uitbraak van de corona-pandemie raakt Europa in een periode waarin de EU al menige crisis heeft doorstaan.
7 april 2020 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
EU als steunpilaar van de rechtsstaat
De demonstrerende rechters in Warschau die de Polen ondersteunen in hun strijd tegen aantasting van de rechtsstaat, tonen dat de tijd rijp is om het ‘Einde-der-Tijden’ denken over Europa te vervangen door het denken in termen van democratie en rechtsstaat.
16 januari 2020 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
Het spel om de macht in Europa
De ironie van Brexit wil dat de stemmen van de Engelse sociaaldemocraten in het Europees Parlement de doorslag hebben gegeven bij de verkiezing van Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Europese Commissie.
23 augustus 2019 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
Ever Closer Union angstbeeld Tweede Kamer
De wens om de verwijzing naar de ‘ever closer union’ in het vervolg weg te laten is ingegeven door een verouderd angstbeeld en mist feitelijke grondslag.
9 mei 2019 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
Het Maastrichtse model van transnationale betrekkingen
De Europese Unie heeft in een kwart eeuw een eigen en onderscheiden bestuursmodel ontwikkeld dat aangeduid kan worden als het Maastrichtse Model van Transnationale Betrekkingen
16 november 2018 Gastposts Jaap Hoeksma
Blog
Revolutionaire doorbraak in EU-onderzoek
Er is een revolutionaire doorbraak in het denken over het stelsel van internationale organisatie nodig om de aard van de Europese Unie te bepalen en een passende definitie van de Unie te geven.
11 april 2018 Gastposts Jaap Hoeksma
TijdschriftNJB 23 (2016)
Naar een nieuw schadevereiste in het aansprakelijkheidsrecht
Gijs van Dijck
In dit artikel staat het ontwikkelen van een nieuw schadevereiste centraal. Het bestaande schadebegrip kenmerkt zich doordat het terugkijkt en zich vooral richt op financieel nadeel. Het schadevereiste is bruikbaar in een hoeveelheid situaties, maar is problematisch gebleken waar het gaat om immateriële schade, nietfinanciële belangen en materiële schade waarvan het bepalen van de hoogte speculatief is. Dit artikel analyseert of, en zo ja hoe, het bestaande schadevereiste en het concept van herstel in oude toestand te verenigen is met een meer toekomst- en herstelgerichte benadering. Het laat zien dat er geen tegenstelling hoeft te bestaan tussen het bestaande schadebegrip en de herstelgerichte benadering. Daarvoor is wel een alternatief beoordelingskader vereist. De invulling en toepassing van het alternatieve schadebegrip wordt besproken, alsook begrenzingsmogelijkheden om te vergaande aansprakelijkheid in te perken. Voorbeelden worden gebruikt om de werking van het nieuwe schadevereiste te illustreren.


Lees het hele artikel in Navigator.

Het Britse referendum, het Brexit-preventiepakket, en de gevolgen voor het recht van de Europese Unie
Henri de Waele
‘Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?’ Dit is de vraag die de Britse kiezer bij het referendum op 23 juni a.s. zal moeten beantwoorden. Na deze datum zullen echter, ongeacht of een meerderheid van de bevolking voor ‘remain’ of voor ‘leave’ stemt, de verhoudingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk niet meer hetzelfde zijn als daarvoor. In het eerste geval treden namelijk de afspraken in werking die eerder dit jaar werden gemaakt om aan de hervormingseisen van de regering-Cameron tegemoet te komen. In het tweede geval valt er niet te ontkomen aan het ontvlechten van alle bestaande politieke en juridische verbanden. Dit artikel staat stil bij de inhoud van het ‘Brexit-preventiepakket’, en belicht de hoofdlijnen van de gemaakte afspraken om een vertrek van het Verenigd Koninkrijk af te wenden. Daarnaast is er aandacht voor de gevolgen van dat pakket voor het institutionele en het materiële EU-recht. Hoewel de afspraken niet leiden tot radicale veranderingen, zou de aard en opzet van de Unie toch in een aantal saillante opzichten wijzigingen ondergaan.


Lees het hele artikel in Navigator.

De misleiding van Nederland
Jaap Hoeksma
Deze opinie dankt zijn bestaan aan de schreeuw om aandacht, waarmee Thierry Baudet als actievoerder tegen de EU tijdens debatten aan zijn opponenten vraagt of ze zijn boeken wel hebben gelezen. Ik begon zijn vraag als een persoonlijk verzoek te beschouwen en haalde zijn proefschrift The Significance of Borders samen met de Nederlandse bewerking ervan in huis.


Lees het hele artikel in Navigator.

Bijkomende gevolgen van straf en het principe van proportionele strafoplegging
Miranda Boone en Elina Kurtovic
Naast de vergeldende leedtoevoeging zelf, kan straf bijkomende negatieve effecten hebben die de veroordeelde beperken in zijn mogelijkheden volledig deel te hebben aan de samenleving. Bijkomende consequenties overtreffen qua ervaren zwaarte geregeld de straf. In dit artikel bepleiten de auteurs dat zorgvuldig zou moeten worden afgewogen welke bijkomende gevolgen van straffen deel uit maken van de straf en dus betrokken zouden moeten worden in afwegingen omtrent de proportionaliteit. Consequenties die voorzienbaar zijn en duidelijk als ‘objectief kwaad’ kunnen worden beschouwd, zouden als deel van de straf moeten worden beschouwd.


Lees het hele artikel in Navigator.

Huishoudelijke zorg en de CRvB
André den Exter
Gemeenten zijn op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking en/of chronische problemen. Uitgangspunt van de wet is dat gemeenten slechts ondersteuning bieden voor zover nodig. Om die behoefte bij de burger te peilen en te vertalen in noodzakelijke hulp hebben gemeenten een ruime bevoegdheid gekregen van de wetgever. Te ruim, volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een spraakmakende uitspraak over drie verschillende zaken.


Lees het hele artikel in Navigator.

8 juni 2016
Blog
De misleiding van Nederland
De EU vormt geen complot tegen de staten en burgers van Europa en is evenmin een poging om het Romeinse Rijk, Napoleon en Hitler na te bootsen of te evenaren. Wie de EU zo afschildert, maakt zich schuldig aan misleiding.
8 juni 2016 Artikel Jaap Hoeksma
Blog
Baudet en het drogreferendum over de EU
Baudet draagt middeleeuwse oplossing aan voor eigentijds probleem en zijn werkwijze vertoont bovendien een ernstig gebrek.
17 maart 2016 Gastposts Jaap Hoeksma