Artikelen van Gerrit Dijkstra

Tijdschrift NJB 29 (2022)
Kroniek Modernisering Wetboek van Strafvordering
Joost Nan
Een nader concept van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is inmiddels door de Afdeling advisering van de Raad van State van advies voorzien. De ingrijpende modernisering van het commune strafprocesrecht staat daarmee op het punt haar intrede in het parlement te doen. Hoewel geen fundamentele stelselwijziging wordt doorgevoerd, is wel sprake van een danige herstructurering. Hoe vallen de belangrijkste wijzigingen (of het uitblijven daarvan) op dit moment te waarderen? In vogelvlucht worden, na een algemene beschouwing over het doel van het strafprocesrecht en de doelen van de modernisering ervan, daartoe de zes Boeken van het komende wetsvoorstel besproken, waar aangewezen in het licht van het advies van de Raad van State.

[verder lezen in NAVIGATOR]

De Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië en Herzegovina
Gerrit Dijkstra
Wie is de ‘hoge vertegenwoordiger’ in Bosnië en Herzegovina? Zijn belangrijke en machtige positie als vertegenwoordiger van ‘de’ internationale gemeenschap, die als een soort onderkoning op de achtergrond functioneert, is opvallend. Wiens hoge vertegenwoordiger is dit eigenlijk, wat zijn zijn bevoegdheden nu exact en hoe ontwikkelt diens positie zich op het moment? Prangende vragen in deze tijd.

[verder lezen in NAVIGATOR]

In memoriam prof. mr. J.H.A. (Jan) Lokin (1945-2022)
Corjo Jansen
Op 19 juni 2022 overleed Jan Lokin, emeritus hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis.

[verder lezen in NAVIGATOR]

22 september 2022
Tijdschrift NJB 9 (2021)
‘Latente staatsburgers’
Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira
Latente staatsburgers zijn personen die naar hun eigen inzicht of van dat van staten een claim hebben op staatsburgerschap. Zij zijn het nog niet, maar horen het te zijn, of mogen het. Wat zit er achter die claims aan beweegredenen en argumenten? Met ius soli en ius generationis komen we niet meer uit. En: wat vertellen de claims ons over de grondslagen van het nationaliteitsrecht? Dit opstel probeert iets daarover te verduidelijken. Een verhaal over voorwaardelijke inclusie.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Advocaten kunnen en moeten bijdragen aan ervaren rechtvaardigheid
Lucas Lieverse
In deze bijdrage wordt ingegaan op het leerstuk van de ervaren rechtvaardigheid en onderzoek daarnaar in de Nederlandse schikkingspraktijk. Bij dat onderzoek blijkt vooral naar de rechter en rechterlijke interventies te worden gekeken. Op basis van zijn onderzoek naar het schikkingsproces tijdens civielrechtelijke procedures concludeert de auteur dat ook advocaten kunnen bijdragen aan een positieve procesbeleving. De precieze invloed wordt in deze bijdrage nog niet geduid of gekwantificeerd. Zij is een pleidooi voor het betrekken van de rol van advocaten in onderzoek naar ervaren procedurele rechtvaardigheid en voor het serieus nemen van hun invloed op de proceservaring.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Huisbezoeken: burgers verdienen betere bescherming
Gerrit Dijkstra en Rigtje Passchier
‘Maatwerk’ lijkt uitdrukking te geven aan een welwillende overheid die het beste met haar burgers voor heeft, terwijl ook uitdrukkelijk aandacht besteed moet worden aan de negatieve kanten ervan. Dat geldt in nog sterkere mate voor termen als ‘huisbezoek’ en ‘keukentafelgesprek’. De termen klinken positief, maar in feite betreft het bezoeken en gesprekken die vooral als doel hebben om goed rond te kijken in de persoonlijke levenswereld van betrokkenen. De gehanteerde terminologie is verhullend en de wettelijke basis moet beter.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Wat mag het parlement wel en niet weten?
Paul Bovend'Eert
De gebrekkige informatievoorziening aan de Kamer in de kinderopvangtoeslagaffaire staat niet op zichzelf. De laatste jaren komt het regelmatig voor dat Kamerleden en Kamer klagen over het gebrekkig functioneren van de inlichtingenplicht van de ministers op grond van artikel 68 Gw. In de nasleep van kindertoeslagaffaire worden enkele staatsrechtelijke kanttekeningen geplaatst bij de inlichtingenplicht van artikel 68 Gw als grondslag voor parlementaire controle op regeringsbeleid.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Reactie op Met D66 op weg naar de politiestaat?
Maarten Groothuizen
‘Met D66 op weg naar de politiestaat?’ Wie het artikel van Marcel Verburg in het NJB van 26 januari 2021 leest, verslikt zich – ondanks het vraagteken – bijkans in zijn koffie. Als initiatiefnemer van het wetsvoorstel kan ik de lezer geruststellen. Een politiestaat is het laatste waar ik en mijn partij voor staan. De bijzonder aanwijzingsbevoegdheid van de minister is echter problematischer dan Verburg veronderstelt.

[verder lezen in NAVIGATOR]

3 maart 2021