Artikelen van Frans Koenraadt

Tijdschrift NJB 23 (2017)
Bewijsvergaring in het boeterecht als Chefsache
Oswald Jansen
Met de op 12 april 2017 uitgebrachte conclusie van staatsraad advocaat-generaal Keus is de bewijsgaring in het boeterecht tot Chefsache verheven. De conclusie van de staatsraad A-G raakt veel onderwerpen van bewijsgaring in het formele boeterecht die van belang zijn. Op een aantal opvattingen heeft de auteur kritiek. Zo betwijfelt hij onder meer of de reflexwerking van het zwijgrecht wel bestaat en mist hij, terwijl regelmatig wordt verwezen naar beperking en normering door de beginselen van een goede procesorde, daarvan invulling. De rechtspraktijk heeft behoefte aan een overzicht van uitgangs- of oriëntatiepunten. Ook is het hoog tijd dat de bestuursrechtspraak helder maakt wat precies onder ‘verhoor’ wordt verstaan. Enigszins teleurstellend is ook dat een aanzet tot een corpus bewijsregels dat in het gehele formele boeterecht geldt, uit is gebleven, evenals een bespreking van de rol van het boeterapport als buitengrens van boeteprocedures waar het boeterapport voorafgaat aan het boetebesluit.


Lees het hele artikel in Navigator.

Netherlands Commercial Court
Marishka Neekilappillai
Het concept-wetsvoorstel Netherlands Commercial Court behelst de oprichting van een Engelstalige overheidsrechter in Amsterdam die grote, complexe internationale handelsgeschillen snel en deskundig kan beslechten tegen een verhoogd griffierecht. De Netherlands Commercial Court (NCC) kan de invloed van het Nederlands recht in het internationale handelsverkeer versterken. Een analyse van de NCC als een verschijnsel van regelgevingsconcurrentie op de markt voor geschilbeslechting laat namelijk een innig verband zien tussen de NCC als forum en de internationale positie van het Nederlands recht.


Lees het hele artikel in Navigator.

De cliënt in beeld
Esther Verboon, Gerrita van der Veen, Josje Dikkers en Rob van Otterlo
De markt voor juridische dienstverlening in Nederland is meer dan ooit in beweging en zet concurrentieposities van advocatenkantoren onder druk. Vooral in het midden- en kleinbedrijf maken ondernemers steeds meer gebruik van juridische kennis die ontsloten wordt via internet en neemt concurrentie toe vanwege andere aanbieders die hun juridische adviesdiensten uitbreiden. Het behouden van bestaande mkb-cliënten is voor advocaten dus een prangende kwestie geworden. Deze kwestie vormde de aanleiding voor nader onderzoek naar de volgende vraag: hoe komt loyaliteit bij mkb-cliënten in de advocatuur tot stand?


Lees het hele artikel in Navigator.

De stem van ter beschikking gestelden moet wel kunnen klinken
Swanny Kremer, Charlotte Karman en Frans Koenraadt
In de Grondwet staat dat iedere Nederlander vanaf achttien jaar mag stemmen. Het stemrecht is dan ook een grondrecht. Ook mensen met een tbs-maatregel hebben in beginsel stemrecht; dat recht maakt deel uit van hun (rechts)burgerschap. Bij de afgelopen verkiezingen bleek dat niet iedere ter beschikking gestelde (hierna: tbs-gestelde) zelf in de gelegenheid is zijn of haar eigen stem uit te brengen. Zij kunnen slechts stemmen per volmacht of, als zij verlofmogelijkheden hebben, zelf hun stem uitbrengen mits het verlof (binnen de openingstijden van de stembureaus) op de verkiezingsdag valt.


Lees het hele artikel in Navigator.

Waarom mensen met een verstandelijke beperking geen recht hebben op ondersteuning bij het stemmen
Edward Brüheim en Ron de Jong
Recentelijk publiceerden Van Eijndhoven & Goudsmit in het NJB een bijdrage waarin zij bepleiten mensen met een verstandelijke beperking toe te staan in het stemhokje assistentie te ontvangen bij het invullen van hun stembiljet. Op dit moment kunnen de leden van het stembureau alleen kiesgerechtigden die wegens hun lichamelijke gesteldheid hulp behoeven toestaan om zich in het stemhokje te laten bijstaan. Volgens de beide auteurs is de Kieswet daarmee in strijd met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.


Lees het hele artikel in Navigator.

7 juni 2017
Tijdschrift NJB 17 (2013)
Constitutionele geletterdheid voor de democratische rechtsstaat
Maurice Adams
Onze constitutionele cultuur kan als wat relativistisch, pragmatisch of zelfs badinerend worden bestempeld. Maar iedere democratie rust op de pijlers van legitimiteit en slagkracht. Ter wille van de democratische rechtsstaat zou dat ook moeten worden bewerkstelligd en bevorderd vanuit constitutioneel perspectief. Zonder de conditio sine qua non van de geest van vrijheid, pluralisme en solidariteit gaat dat niet. Is die afwezig, dan is een revitalisering van het constitutionele domein een zinloze exercitie. Blijkt er echter ook maar iets van die geest aanwezig dan heeft het wel degelijk zin om ook vanuit een constitutioneel perspectief de democratische rechtsstaat te bevorderen. Want ‘when the spirit of liberty still lives in the hearts of men and women then law, courts, and constitutions are the indispensable oxygen, indispensable to keep that flame of liberty still alive.’ In deze op 24 april j.l. uitgesproken rede roept de auteur op te komen tot de ontwikkeling van wat hij ‘constitutionele geletterdheid’ noemt.
Hoe gewelddadig is brandstichting?
Lydia Dalhuisen en Frans Koenraadt
Juridische versus gedragskundige gevaarskwalificatie
In deze bijdrage staat de vraag centraal in hoeverre brandstichting beschouwd kan worden als een geweldsdelict dat gevaar oplevert voor de samenleving. Bij de beantwoording van deze vraag wordt zowel vanuit juridisch als gedragskundig perspectief ingegaan op de (mate van) gewelddadigheid en gevaarlijkheid van het delict brandstichting. Daarnaast wordt kort ingegaan op de prevalentie, het belang van het gedragskundig perspectief en de relevantie van tbs voor dit delict.
Het nieuwe opleidingshuis kent vele kamers
Kim van der Kraats
In haar artikel ‘Kwaliteit en diversiteit van de rechterlijke macht in de krimp’ in NJB 2011, afl. 8 concludeerde de auteur dat met een bezuiniging op de raio-opleiding die feitelijk de afschaffing van die opleiding betekende de kwaliteit en diversiteit van de rechterlijke macht in het geding komt. Inmiddels is een geheel nieuw ‘opleidingshuis’ door SSR ontworpen. Tijd om de consequenties daarvan aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
Aanwijzing 174!
26 april 2013
Blog
De stem van ter beschikking gestelden moet wel kunnen klinken
Ook mensen met een tbs-maatregel hebben in beginsel stemrecht. Bij de afgelopen verkiezingen bleek echter dat niet iedere ter beschikking gestelde zelf in de gelegenheid is zijn of haar eigen stem uit te brengen.
6 juni 2017 Artikel Swanny Kremer Charlotte Karman Frans Koenraadt