Dit webinar is bedoeld voor advocaten en andere praktijkjuristen die willen weten wat de implicaties voor de nationale rechtspraktijk zijn van recente arresten waarin het Hof van Justitie begrippen in EU-migratiewetgeving uitlegt. Welke onderwerpen aan bod komen, wordt bepaald door de uitspraken die het Hof van Justitie in het voorliggende jaar heeft gedaan. Geselecteerd wordt uit de jurisprudentie over het vrij verkeer van Unieburgers en hun gezinsleden (art. 20 VWEU, richtlijn 2004/38), de langdurig ingezetenen- en gezinsherenigingsrichtlijn, het Associatierecht EEG-Turkije, de Terugkeerrichtlijn en de regels inzake de buitengrenzen (Schengengrenscode en Visumcode). De arresten worden door de docenten besproken, in de context van eerdere uitspraken van het Hof van Justitie geplaatst en ingepast in het nationale rechtskader.

Deze keer besteden de docenten onder meer aandacht aan de verwijzingsplicht van de nationale rechter (CILFIT II), art 20 VWEU (intrekking nationaliteit en de zorg voor een minderjarig kind als grondslag voor het verblijfsrecht en de uitbreiding van de Chavez-Vilchez-rechtspraak tot minderjarige Unieburgers die niet in de EU woonachtig zijn) en de implicaties van het zijn van een ‘familielid ten laste’ van een burger van de Unie als er na binnenkomst een uit de openbare kas gefinancierde uitkering wordt aangevraagd.

Verder zal er aandacht zijn voor de positie van langdurig ingezetenen en het afzien van simultaan horen in gezinsmigratiezaken. Het recente Nordic-arrest waarin het Hof van Justitie onder meer duidelijkheid schept wanneer het reizen binnen de EU beperkt mag worden om de volksgezondheid te beschermen en hoe de controles op de naleving van dergelijke regels er uit moet zien, wordt ook behandeld. Verder is er aandacht voor de rechtspraak van het Hof van Justitie over medisch niet-uitzetbaren (het arrest Medisch Cannabis), en vluchtelingen van wie de verblijfsvergunning is introkken vanwege de openbare orde, maar die niet uitzetbaar zijn vanwege het non refoulement gevaar (arrest X.X.) en de vraag wat deze gedoogsituatie met zich meebrengt voor de vreemdeling. Ook wordt ingegaan op ontwikkelingen rond het inreisverbod en de Terugkeerrichtlijn.