Wetsvoorstel (16-01-2023) tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

—Sinds de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) per 1 januari 2015 is beschermd wonen de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. De middelen voor beschermd wonen zijn vanaf 2015 echter enkel verdeeld over zogenaamde centrumgemeenten (en dus niet over alle gemeenten). Het gevolg is dat er voor niet-centrumgemeenten geen prikkels zijn voor lokale voorzieningen en lokaal beleid. Op basis van de door de Commissie Toekomst beschermd wonen (Commissie Dannenberg) opgestelde toekomstvisie over beschermd wonen, hebben Rijk en gemeenten besloten dat de middelen voor beschermd wonen gefaseerd naar alle gemeenten worden doorgedecentraliseerd. Naast de doordecentralisatie van middelen is daarvoor ook aanpassing van de Wmo 2015 noodzakelijk, zodanig dat niet langer de gemeente tot welke een ingezetene van Nederland zich wendt, maar de gemeente waar de ingezetene van Nederland zijn woonadres heeft, verantwoordelijk wordt voor het verstrekken van beschermd wonen (woonplaatsbeginsel). Dit wetsvoorstel geeft hieraan uitvoering.

Kamerstukken