Wijziging van enkele wetten op het terrein van de accountancy in verband met maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van de wettelijke controle (Wijzigingswet accountancysector)

—Een goed functionerende accountancysector is van groot belang voor de Nederlandse samenleving en economie. Door een wettelijke controle van de financiële verantwoording van bedrijven en andere instellingen geeft de accountant een hoge mate van zekerheid over de deugdelijkheid van die verantwoording. Deze zekerheid is cruciale informatie voor burgers, bedrijven en de overheid. De wettelijke controles die accountants verrichten moeten daarom van goede kwaliteit zijn. Die kwaliteit heeft de laatste jaren ter discussie gestaan. In verschillende rapporten werd aangetoond dat de kwaliteit van de sector onder druk staat.

Op 1 juli 2018 trad de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties in werking, waarmee nieuwe governance-eisen werden gesteld aan accountantsorganisaties, waaronder ten aanzien van het interne toezicht. Deze maatregelen hadden uitdrukkelijk tot doel de kwaliteit van de (wettelijke) accountantscontrole te verbeteren.

Dit wetsvoorstel is een aanvulling op het bestaande regelgevend kader voor accountants. Bij de keuze van de maatregelen en de uitwerking daarvan is telkens rekening gehouden met de gevolgen van de maatregelen voor het werk van accountants en de organisatie van accountantsorganisaties in de praktijk. Voor de voorgestelde maatregelen is gekozen omdat de bijdrage die zij leveren aan de kwaliteit van de wettelijke controle opweegt tegen bijvoorbeeld regeldruk.

Kamerstukken