Initiatiefwetsvoorstel (29-05-2024) van het lid Ouwehand tot wijziging van de Wet dieren in verband met de afschaffing van de bio-industrie

—Het wetsvoorstel regelt de wettelijke borging van de oude kabinets­beloften dat het perspectief van het dier leidend zal zijn bij de inrichting van stallen en de bedrijfsvoering. Een einde aan pijnlijke ingrepen die niet medisch noodzakelijk zijn en een einde aan kooi- en andere huisvestings- of stalsystemen waarin dieren geen ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Met dit voorstel wordt voor iedereen duidelijk wat het einddoel is, dat op deze manier wettelijk wordt geborgd. De voorgestelde wettekst beoogt een verbod op het permanent dan wel stelselmatig onthouden van de mogelijkheid om te voorzien in bepaalde natuurlijke gedragsbehoeften van het dier.

Kamerstukken