Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

—Dit wetsvoorstel beoogt een verdere stap te zetten om het inkomen en de inkomenszekerheid van werknemers aan de basis van de arbeidsmarkt en uitkeringsontvangers nog verder te verstevigen. Hiertoe wordt het minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder verhoogd met 1,2 procent, met behoud van de doorwerking op de uitkeringen.

De Afdeling advisering van de Raad van State merkt op dat AOW’ers het minste risico op (langdurige) armoede lopen. Daarnaast blijkt de koppeling met de AOW het grootste budgettaire effect van het voorstel te hebben. Dit roept de vraag op naar de doelmatigheid van de koppeling met de AOW. Dit roept vragen op uit het oogpunt van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de daarmee samenhangende noodzaak om bij de vervulling van nieuwe wensen scherpe keuzes te maken. Ook de (intergenerationele) solidariteit is bij deze keuze aan de orde. De Afdeling acht het wenselijk dat de toelichting hier ook op ingaat. De Afdeling adviseert de doorwerking van de verhoging van het minimumloon naar de AOW nader te motiveren en zo nodig het voorstel aan te passen. In reactie op dit advies is in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel de motivering van de doorwerking op de AOW uitgebreid.

Kamerstukken