Wetsvoorstel (06-03-2024) tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang

—Met de voorgestelde wetswijziging wordt de Wet kinderopvang ten behoeve van de gastouderopvang gewijzigd. De voorgestelde wijzigingen richten zich op drie onderwerpen:

  1. Het stellen van pedagogische doelen bij gastouderopvang.
  2. Het maximale aantal gastouderbureaus waarbij een gastouder kan zijn aangesloten wordt gesteld op twee.
  3. De inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers voor de coaching van gastouders.

Deze voorstellen komen voort uit voornemens om de kwaliteit in de gastouderopvang te waarborgen en de kwaliteit te verhogen. Als uitgangspunt voor het bieden van verantwoorde kinderopvang bij gastouderopvang zouden pedagogische uitgangspunten moeten worden gehanteerd. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Afdeling over het gegeven dat het versterken van de pedagogische kwaliteit binnen de gastouderopvang gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gastouderopvang, is de memorie van toelichting aangevuld. Om zicht te houden op de gevolgen voor de toegankelijkheid van de gastouderopvang wordt de implementatie van de voorgestelde maatregelen alsmede het aantal gastouders gemonitord. Daarnaast is de minister voornemens om een onderzoek uit te laten voeren naar de redenen van uitstroom van gastouders, om hier meer zicht op te krijgen. Zo kan, volgens de MvT, waar nodig worden bijgestuurd om de toegankelijkheid van de gastouderopvang te waarborgen. De toelichting gaat niet in op die mogelijke gevolgen van de kwaliteitsverbeteringen. Deze opmerkingen van de Afdeling over het bieden van inzicht in de beoogde balans tussen kwaliteitsverbetering en de gevolgen daarvan voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid hebben geleid tot een aanvulling van de memorie van toelichting op dat punt.

Kamerstukken