Wetsvoorstel (13-11-2023) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)

—Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van bestaande wetgeving, ter versterking van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Deze ernstige vorm van criminaliteit is diepgeworteld in onze samenleving. De afgelopen jaren is de basis gelegd om de verdere uitbreiding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Aan de hand van vier inhoudelijke prioriteiten wordt de basis die de afgelopen jaren is gelegd verder uitgebouwd, verbreed en versterkt: voorkomen, doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen, bestraffen en beschermen Dit wetsvoorstel is een opvolger van de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (Stb. 2021, 544) en bevat verschillende voorstellen ter versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De bedoeling van de voorstellen in dit wetsvoorstel is dat de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit wordt versterkt. Hiertoe wordt een groot aantal voorstellen gedaan, onder meer voor het strafbaarstellen van het opzettelijk toerusten of inrichten van een vervoermiddel met een verborgen ruimte of het voorhanden hebben van een vervoermiddel in de wetenschap dat deze met een verborgen ruimte is ingericht.

Ook wordt voorgesteld de bestraffingsmogelijkheden van bepaalde delicten uit te breiden en een grotere kans op verhaal van te ontnemen crimineel vermogen mogelijk te maken. Voor enkele strafbare feiten die ondermijnend zijn voor de samenleving wordt de boetecategorie verhoogd en wordt de ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2°, 4° en 5°, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) genoemde rechten mogelijk gemaakt. Verruiming van de maatregel tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en het mogelijk maken dat een financiële transactie tijdelijk wordt tegengehouden op verzoek van de Financiële inlichtingen eenheid behoren ook tot de voorgestelde aanpassingen. Ook worden enkele voorstellen gedaan met betrekking tot een efficiënte en doelmatige afdoening van ondermijningszaken in de strafrechtsketen. Hiertoe dient ook het Wetboek van Strafvordering te worden aangepast.

De adviezen van de Afdeling over de verschillende onderdelen zijn grotendeels opgevolgd.

Kamerstukken