Wetsvoorstel (16-10-2023) houdende regels omtrent de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk)

—Om publieke belangen te kunnen waarborgen maakt de overheid vaak gebruik van regelgeving als instrument. De overheid legt aan het bedrijfsleven en burgers verplichtingen op, zoals het verschaffen van informatie. Wanneer er aan deze verplichtingen kosten verbonden zijn kunnen deze kosten (regeldrukkosten genoemd) een negatieve invloed hebben op het rendement van ondernemingen en ondernemingsklimaat en het vertrouwen van burgers in de overheid.

Vanwege de impact van de verplichtingen op ondernemingen, beroepsbeoefenaren en burgers dient de wetgever een gedegen afweging te kunnen maken en is het van belang dat de effecten goed in kaart zijn gebracht. Het is de bedoeling om met dit wetsvoorstel een adviescollege in het leven te roepen dat toetst of bij nieuwe wet- en regelgeving aandacht is besteed aan het minimaliseren van de lasten die het gevolg zijn van de voorgenomen regelgeving en of de kosten adequaat in beeld zijn gebracht en of de onderbouwing van deze lasten duidelijk is. Dit om een goede afweging door de wetgever mogelijk te maken. Deze toetsing vormt een belangrijk deel van de advisering aan de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal.

Tot nu toe wordt deze rol vervuld door het tijdelijke Adviescollege toetsing regeldruk. De wetgever wenst een meer permanente voortzetting van deze toetsing. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de aangenomen moties Klaver/Ploumen en Graus c.s. Daarnaast sluit het aan bij de motie Van Haga over aandacht voor regeldruk afkomstig vanuit de EU.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in haar advies over het wetsvoorstel geadviseerd om de instelling van het voorgestelde vaste adviescollege dragend te motiveren in het licht van de Grondwet en het beleid inzake de instelling van vaste adviescolleges en in het licht van het wetgevingskwaliteitsbeleid. Verder achtte de Afdeling concretisering van het begrip ‘ervaren regeldruk’ van belang. Het wetsvoorstel en de toelichting zijn hierop aangepast. De Afdeling adviseerde ook nog om de ‘overige bevoegdheden’ van het adviescollege nader te bezien nu blijkt dat hiervan in het verleden nauwelijks gebruik is gemaakt en niet te verwachten valt dat dit in de toekomst wezenlijk anders zal zijn. Volgens de regering hebben de voorgestelde extra bevoegdheden echter wel toegevoegde waarde en zij heeft deze dan ook gehandhaafd.

Kamerstukken