Initiatiefwetsvoorstel (14-11-2020) van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

—Onderhavig wetsvoorstel strekt tot invoering van een, voor een ieder die onder de reikwijdte van de Wet minimumloon valt, geldend uniform minimumuurloon. it sluit enerzijds beter aan bij de huidige arbeidsmarkt waar variatie in arbeidsduur en (intersectorale) mobiliteit gedurende de loopbaan gebruikelijker is geworden, anderzijds om de handhaving te vereenvoudigen waardoor de voor de handhaving beschikbare capaciteit effectiever kan worden benut. De invoering van een wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker. Daarnaast beoogt de initiatiefnemer met dit wetsvoorstel het minimumloon te verhogen. Voor 2020 (januari) komt het minimumloon per uur uit op € 10,60. Dat betekent een gemiddelde verhoging van het minimumloon met bijna vier procent.

Kamerstukken