Wet van 12-05-2023, Stb. 2023, 168

Wet houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

—Deze wet strekt tot invoering van een, voor een ieder die onder de reikwijdte van de Wet minimumloon valt, geldend uniform minimumuurloon. Het wetsvoorstel was een initiatief van het Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA). Dit sluit enerzijds beter aan bij de huidige arbeidsmarkt waar variatie in arbeidsduur en (intersectorale) mobiliteit gedurende de loopbaan gebruikelijker is geworden, anderzijds om de handhaving te vereenvoudigen waardoor de voor de handhaving beschikbare capaciteit effectiever kan worden benut. De invoering van een wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker. Daarnaast beoogde de initiatiefnemer met de wet het minimumloon te verhogen. Door het minimumuurloon te baseren op een werkweek van 36 uur wordt bovendien de verdeling tussen werk en privé verbeterd. Alle werkenden gaan immers in 36 uur tenminste het minimumloon verdienen.

Inwerkingtreding 

Inwerkingtredingsbesluit van 27-06-2023, Stb. 2023, 247

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon

—De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2024.

Kamerstukken