Ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde (22-05-2017) Veiligheidsovereenkomst tussen de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek en het Koninkrijk Spanje betreffende de bescherming van gerubriceerde informatie van de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR); Rome, 3 februari 2017.

—De Veiligheidsovereenkomst vormt een aanvulling op het op 18 oktober 2007 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, nr. 227) dat op 1 juni 2012 voor het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden in werking is getreden. Het verdrag vormt de basis voor een multinationaal samenwerkingsverband met Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje (officieel ‘European Gendarmerie Force’ geheten) van politiekorpsen met een militaire status uit EU-lidstaten. Het doel van EUROGENDFOR is politiemissies binnen Crisis Managementoperaties uit te voeren en als operationeel instrument te dienen, voornamelijk voor de Europese Unie. Daarnaast kan EUROGENDFOR voor andere internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de NAVO of een ad hoc-coalitie worden ingezet. De uitvoering van de aan EUROGENDFOR opgedragen taken en het bereiken van de doelen van EUROGENDFOR maken het genereren van gerubriceerde informatie binnen EUROGENDFOR en het uitwisselen tussen EUROGENDFOR en de lidstaten van gerubriceerde informatie noodzakelijk. Het doel van de overeenkomst is het uitwisselen van gerubriceerde informatie tussen de verschillende lidstaten van EUROGENDFOR mogelijk te maken.


Kamerstukken