Wetsvoorstel (08-05-2024) tot wijziging van de Kieswet in verband met het stellen van regels ten behoeve van het houden van een verkiezing ten tijde van een epidemie (Epidemieafdeling Kieswet)

—De wet Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid is op 20 juni 2023 in werking getreden. Met deze wet is een (structurele) grondslag in de Wet publieke gezondheid (Wpg) gecreëerd om, als er sprake is van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A1 of een dreiging daarvan, maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van de verdere verspreiding van deze infectieziekte. Onderhavig wetsvoorstel introduceert een epidemieafdeling in de Kieswet. De Afdeling merkt op dat de koppeling met de Wpg inhoudt dat er geen zelfstandige afweging wordt gemaakt of inwerkingstelling van de voorgestelde epidemie-afdeling noodzakelijk is. Dit betekent dat met de inwerkingstelling van een enkele maatregel uit de Wpg automatisch ook de gehele epidemieafdeling uit de Kieswet in werking wordt gesteld. Omdat het gaat om bepalingen die raken aan de uitoefening van het kiesrecht is dat automatisme niet noodzakelijk en proportioneel. Inwerkingstelling van de voorgestelde epidemieafdeling van de Kieswet moet daarom, aldus de Afdeling, plaatsvinden door middel van een zelfstandig besluit. De Afdeling adviseert het wetsvoorstel in deze zin aan te passen. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat de bepalingen uit de epidemieafdeling bij de Kieswet uitsluitend van kracht kunnen worden indien sprake is van een A1-infectieziekte. Er moet zich dan ook een dusdanig ernstige epidemische situatie voordoen dat het inzetten van de epidemieafdeling bij de Kieswet gerechtvaardigd is.

Vervolgens wordt gesteld dat, anders dan de Afdeling van mening is, een koppeling met de Wpg in dit kader proportioneel en wenselijk is. Dankzij deze koppeling hoeft geen zelfstandige afweging te worden gemaakt of er sprake is van een epidemie in de aanloop naar een verkiezing waardoor het inzetten van de maatregelen uit de epidemieafdeling noodzakelijk is. Het is wenselijk om in die situatie aan te sluiten bij het oordeel van de Minister van VWS om één of meer van de maatregelen genoemd in de de Wpg in te zetten. Hiermee wordt ook voorkomen dat er een afwijkende inschatting gemaakt wordt van de epidemische situatie.

Kamerstukken