Wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten met het oog op het aanpassen van de regels inzake de digitale algemene vergadering van rechtspersonen en de regels voor digitale oproeping voor de algemene vergadering (Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen)

—Het doel van dit wetsvoorstel is het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij algemene vergaderingen van privaatrechtelijke rechtspersonen te faciliteren en te normeren. Daartoe bevat het voorstel drie maatregelen. In de eerste plaats voorziet het voorstel in een aantal wijzigingen van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW), om voor naamloze vennootschappen (NV’s), besloten vennootschappen (BV’s), verenigingen, verenigingen van eigenaars (VvE’s), coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen de volledig digitale algemene vergadering te faciliteren, naast de bestaande mogelijkheid van een gedeeltelijk digitale (hybride) algemene vergadering. Ten tweede stelt het voorstel nadere voorwaarden aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de algemene vergadering, om te bewerkstelligen dat er bij de algemene vergadering draagvlak is voor het houden van een volledig digitale of hybride vergadering, dat een digitale vergadering zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van een fysieke vergadering en dat deelnemers ook langs digitale weg daarin volwaardig kunnen participeren. Ten behoeve van zo volwaardige en goed geïnformeerde participatie in en deelname aan digitale vergaderingen, worden aanvullende normen gesteld over de informatievoorziening voor digitale vergaderingen. Tot slot worden de regels voor oproeping voor de algemene vergadering aangepast, zodat oproeping langs elektronische weg vereenvoudigd wordt.

Kamerstukken