Initiatiefwetsvoorstel (06-03-2020) tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

—Met deze noodwet wordt beoogd een einde te maken aan de dwangsomregeling voor asielzoekers. De indieners van dit wetsvoorstel, de leden Wilders en Emiel van Dijk, achten het onacceptabel dat asielzoekers gebruik kunnen maken van een dwangsomregeling en beloond worden met zuur verdiend belastinggeld. Zij verwijzen naar een Kamerbrief van de Staatssecretaris van JenV (Kamerstukken II 19 637, nr. 2543). Daarin staat onder meer dat ‘de financiële problematiek 2019/2020 aangaande de [bedoelde] dwangsommen is, voor zover bekend, tot nog toe opgelopen tot een bedrag tussen de € 30 miljoen en € 40 miljoen aan dwangsomverplichting. Dat betekent dat zelfs als de IND per direct in al deze zaken beslist, dit bedrag onvermijdelijk is. De realiteit is dat de verplichting momenteel verder oploopt met € 1 miljoen per week.’ Met dit voorstel wordt in de Vreemdelingenwet bepaald dat de paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht inzake de dwangsomregeling bij niet tijdig beslissen niet van toepassing is op besluiten op grond van de asielafdeling van deze wet. 


Kamerstukken