Besluit van 4 december 2023, Stb. 2023, 453

Besluit van 4 december 2023, houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, tot intrekking van het Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2118 tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (PbEU 2021, L 430) (Besluit implementatie zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering)

—Dit besluit ziet ten eerste op de reikwijdte van de verzekeringsplicht. Door een nieuwe, beperktere definitie van het begrip ‘voertuig’, vallen bepaalde motorrijtuigen straks niet langer onder de reikwijdte van richtlijn 2009/103/EG. Het gaat onder meer om minder snelle voertuigen en voertuigen die niet uitsluitend door een mechanische kracht worden gedreven. In de Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering is de mogelijkheid opgenomen om bij amvb deze motorrijtuigen uit te zonderen van de reikwijdte van de WAM, onder de voorwaarde dat zij nauwelijks gevaar opleveren. Van deze mogelijkheid zal vooralsnog enkel gebruik gemaakt worden voor fietsen met trapondersteuning.Met dit besluit wordt dit geregeld. Ook nu geldt er geen verzekeringsplicht voor fietsen met trapondersteuning. Deze fietsen zijn op dit moment door middel van het Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen vrijgesteld van de verzekeringsplicht. Deze vrijstelling komt te vervallen, waardoor benadeelden zich niet langer tot het Waarborgfonds Motorverkeer kunnen wenden voor de vergoeding van schade veroorzaakt door fietsen met trapondersteuning. De veronderstelling is dat in de meeste gevallen de schade gedekt zal zijn door een onverplicht afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Het besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. De bedoeling is dat de meeste bepalingen op 23 december 2023 in werking zijn getreden, nu dit de datum is waarop de richtlijn moet zijn omgezet in de nationale wetgeving.