Besluit van 21-11-2023, Stb. 2023, 426

Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de landelijke uniformering van de energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw, het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in gebouwen en enkele andere wijzigingen

—Door dit besluit worden enkele wijzigingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht. Ten eerste vervalt de mogelijkheid tot maatwerk om de eisen voor de energieprestatie en de milieuprestatie op gemeentelijk niveau aan te scherpen. Ten tweede hebben de wijzigingen betrekking op het verbeteren van de veiligheid van en de gezondheid in gebouwen. Het gaat onder meer om een verbod op loden leidingen voor huurwoningen en kindlocaties, een aanscherping van de brandklasse en brandwerendheid van gevels van hoge gebouwen met een bepaalde gebruiksfunctie, een aanscherping van de regels voor het vrijhouden van vluchtwegen, de zogenoemde doorvalveiligheid en het vastleggen van een al bestaande eis voor de ventilatie in horeca. Tot slot is geregeld dat bouwconstructies die bij de verbouw van een bouwwerk niet worden verbouwd, aan het niveau voor bestaande bouw mogen voldoen.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 09-04-2024, Stb. 2024, 93

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van het Besluit van 21 november 2023 tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de landelijke uniformering van de energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw, het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in gebouwen en enkele andere wijzigingen

—Met dit inwerkingtredingsbesluit treden de volgende onderdelen van het wijzigingsbesluit in werking met ingang van 1 juli 2024:

  • vervallen van de samenloopregeling voor bouwkundige eisen in de Alcoholwet en het Bbl;
  • eisen aan de ventilatie bij een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik;
  • herstel verkeerde aanwijzing in tabel 4.148A;
  • herstel verkeerde verwijzing;
  • aanpassing tabel 5.8 aan gewijzigde artikelen;
  • vervallen van een verzwaring ten opzichte van het Bouwbesluit 2012;
  • eisen aan doorvalbeveiliging;
  • eisen aan vluchtroutes in woongebouwen;
  • nieuwe definities.