Wet van 18-04-2024, Stb. 2024, 102

Wet houdende wijzigingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen

­—De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is op 1 januari 2017 ingevoerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. In de Wtl zijn hiervoor drie instrumenten opgenomen: de loonkostenvoordelen (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV). Uit een evaluatie blijkt echter dat de Wtl onvoldoende werkt zoals bedoeld was.

Gezien de beperkte effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel wordt deze regeling afgeschaft. Daarnaast worden de voorwaarden van het loonkostenvoordeel verruimd, zodat werkgevers in meer gevallen in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen binnen het bedrijf.

Deze wetswijziging treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Kamerstukken