Besluit van 25-03-2024, Stb. 2024, 73

Besluit tot wijziging van het Besluit geslachtsnaamswijziging in verband met de inwerkingtreding van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam

—Dit besluit wijzigt het Besluit geslachtsnaamswijziging in verband met de inwerkingtreding van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam per 1 januari 2024. Deze wet biedt ouders de mogelijkheid om hun kind een gecombineerde geslachtsnaam te geven die is samengesteld uit (een deel van) de geslachtsnaam van de ene ouder en die van de andere ouder. De gecombineerde geslachtsnaam mag uit niet meer dan twee namen bestaan. Aan de in het huidige Besluit opgenomen mogelijkheden om de geslachtsnaam te wijzigen in de naam van de andere ouder, levensgezel dan wel pleegouder is toegevoegd de mogelijkheid van een gecombineerde geslachtsnaam.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2024.