Wet van 06-03-2020, Stb. 2020, 95

Wet tot wijziging van de Zorg­verzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorg­verzekeraar (verzekerden­invloed Zvw)

—Deze wet legt een aantal eisen vast die gesteld worden aan de wijze waarop verzekerden invloed hebben op het beleid van een zorg­verzekeraar. De huidige wettelijke regeling wordt aangescherpt. De wettelijke eisen zijn zodanig dat zij enerzijds voldoende concreet zijn om de invloed van verzekerden op het beleid van de zorg­verzekeraar te verbeteren. Anderzijds wordt voldoende ruimte gelaten voor zorg­verzekeraars en verzekerden om invulling aan de eisen te geven binnen de huidige diversiteit van rechts­vormen van de zorg­verzekeraars, de inrichting van de concerns waartoe zij behoren en de wijze waarop de vertegen­woordiging van verzekerden momenteel is geregeld.

De verbeterslag wordt gemaakt door zorg­verzekeraars te verplichten tot:

  • het aan alle individuele verzekerden bieden van de gelegenheid om hun meningen en wensen kenbaar te maken (verzekerden­inspraak) ten aanzien van de door zorg­verzekeraar en vertegen­woordiging afgesproken onderdelen van het beleid, waaronder in elk geval het zorg­inkoop­beleid en het klant­communicatie­beleid;
  • het borgen van een adviserende permanente verzekerdenvertegen­woordiging, die bovendien als ‘hoedster’ van verzekerden­inspraak fungeert. Tevens is opgenomen dat de vertegen­woordiging van verzekerden regelmatig haar achterban consulteert en informeert over haar werk­zaam­heden en de resultaten daarvan.

Het nieuwe wettelijke kader gaat er derhalve van uit dat invloed van verzekerden op twee manieren wordt bewerk­stelligd: enerzijds vanuit de individuele verzekerden en anderzijds vanuit een vertegen­woordiging van de groep van verzekerden.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 31-08-2020, Stb. 2020, 323

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verzekerdeninvloed Zvw (Stb. 2020, 95)

—De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2020.

Kamerstukken