Wet van 16-10-2023, Stb. 2023, 373

Wet houdende wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard in de Omgevingswet en enkele wetten die daarmee verband houden (Verzamelwet Omgevingswet)

—Deze wet bevat wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard van de Omgevingswet, enkele aan de Omgevingswet gerelateerde wijzigingen in andere wetten en technische verbeteringen in het overgangsrecht dat is opgenomen in de Invoeringswet Omgevingswet, de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, de Aanvullingswet natuur Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13 december 2023, Stb. 2023, 470

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet Omgevingswet 2023 (Stb. 2023, 373) en enkele algemene maatregelen van bestuur die verband houden met de Omgevingswet

—Op 1 januari 2024 treedt de Verzamelwet Omgevingswet 2023 (Stb. 2023, 373) in werking, met uitzondering van:

  1. artikel I, onderdelen F en BN;
  2. artikel VII, onderdeel E, onder 3;
  3. artikel VIII, onderdeel B, onder 3;
  4. artikel X, onderdelen G en H;

Kamerstukken