Wet van 15-11-2023 Stb. 2023, 428

Wet tot wijziging van de Woningwet in verband met afschaffing van de marktverkenning

—Door deze wet wordt de goedkeuringsprocedure voor commerciële activiteiten van woningcorporaties, de zogenaamde marktverkenning, geschrapt. Op grond van de huidige regelgeving zou de marktverkenning op 1 januari 2024 in werking treden. In het coalitieakkoord (TK, 77 met bijlagen) is afgesproken om de marktverkenning voor activiteiten van woningcorporaties die niet tot de Diensten van Algemeen Economisch Belang horen tijdens de hele kabinetsperiode op te schorten. Door het aannemen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. over het afschaffen van de marktverkenning (TK, 11) in de Tweede Kamer wordt de marktverkenning met dit wetsvoorstel niet opgeschort, maar afgeschaft. Het voorstel (EK, A) is op 24 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 14 november 2023 als hamerstuk afgedaan. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Kamerstukken