Inwerkingtredingsbesluit van 18-11-2023, Stb. 2023, 427

Besluit van 18 november 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid

—De Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid treedt in werking met ingang van 29 november 2023, met uitzondering van een aantal artikelen, artikelleden en onderdelen, die voor hun werking afhankelijk zijn van een amvb of van het toepasselijk worden of wijzigen van een hogere regeling. Dit betreft artikel 2, tweede lid, artikel 5, artikel 10, onderdeel A, punt 1, onder a en onderdelen B en D en artikel 11.

(Kamerstukken 35935)