Besluit van 04-05-2023, Stb. 2023, 173 en inwerkingtredingsbesluit van 04-05-2023, Stb. 2023, 174

Besluit houdende voorschriften ter uitvoering van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames en tot wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames)

—Dit besluit is net als het Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie gebaseerd op de Wet vifo. Het onderhavig besluit werkt een aantal technische aspecten uit die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Wet vifo, te weten met betrekking tot:

  1. de bij de melding te verstrekken gegevens;
  2. de mogelijkheid voor een meldingsplichtige om te kunnen verwijzen naar een eerder gedane melding;
  3. de wijze waarop opbrengst wordt verstrekt aan de ­verwerver;
  4. informatieverstrekking door andere instanties; en
  5. de bewaartermijnen van de gegevens en de wijze waarop de gegevens die in het kader van een informatieverzoek tot identiteitsvaststelling zijn verkregen worden verwerkt.

Inwerkingtreding met ingang van 01-06-2023.