Besluit van 28 november 2023, Stb. 2023, 467

Besluit houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2019/881 (Uitvoeringsbesluit cyberbeveiligingsverordening)

—De cyberbeveiligingsverordening geeft verschillende opties voor de nationale uitgifte van cyberbeveiligingscertificaten met zekerheidsniveau hoog. In de uitvoeringswet is in Nederland gekozen voor een model waarin het Europees cyberbeveiligingscertificaat wordt afgegeven door een conformiteitsbeoordelingsinstantie, nadat de nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit elk door de conformiteitsbeoordelingsinstantie af te geven individueel Europees cyberbeveiligingscertificaat heeft goedgekeurd. De goedkeuring wordt gegeven, indien de conformiteitsbeoordeling en het cyberbeveiligingscertificaat voldoen aan de betreffende cyberbeveiligingscertificeringsregeling. Om op de aanvragen te kunnen beslissen ontvangt de nationale autoriteit de nodige informatie van de conformiteitsbeoordelingsinstantie omtrent onderdelen van de conformiteitsbeoordeling. Op grond van dit besluit dienen de melding en aanvragen tot goedkeuring van het onderzoeksplan en het onderzoeksrapport elektronisch te worden ingediend middels een door de Minister van EZK vastgesteld formulier. In dit besluit is een grondslag opgenomen om bij ministeriële regeling regels te kunnen stellen over de gegevens die bij de melding of bij de aanvraag tot goedkeuring verstrekt moeten worden.

Het besluit treedt de dag na uitgifte Staatsblad in werking, zijnde 16 december 2023.