Besluit van 18-09-2020, Stb. 2020, 375

Besluit houdende regels voor een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het beheer van afvalstoffen (Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid)

– Met dit besluit wordt artikel 8 bis van de Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU 2018, L 150, nr. 109) geïmplementeerd. Hierbij is het uitgangspunt van zuivere implementatie gevolgd. De implementatie van artikel 8 bis volgt op de Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (Stb. 2020, 158), die onder andere artikel 9.5.2, derde lid, onderdeel b, van de Wet milieubeheer wijzigt. Om een eenduidige werking van het instrument uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verschillende productstromen in Nederland te waarborgen is er voor gekozen om voor de implementatie van de minimumvereisten voor regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid een separate algemene maatregel van bestuur op te stellen. Ten tijde van het opstellen van dit besluit kent Nederland voor verschillende productstromen een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor autobanden (2000/53/EG), autowrakken (2000/53/EG), batterijen en accu’s (2006/66/EG) en elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU), zijn vanuit EU-richtlijnen geïmplementeerd. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen betreft nationaal beleid. De bestaande regelingen voor producentenverantwoordelijkheid dienen uiterlijk 5 januari 2023 te voldoen aan de in dit besluit opgenomen bepalingen. Dit gebeurt door de bestaande regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid aan te passen, waarbij een verwijzing naar dit besluit zal worden opgenomen.

Inwerkingtreding met ingang van 10-11-2020, met terugwerkende kracht t/m 01-07-2020.