Besluit van 06-03-2023, Stb. 2023, 71

Besluit tijdelijk besluit houdende nadere regels inzake de Toetsingscommissie experimenten rechts­pleging (Tijdelijk besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging)

—Artikel 6 van de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging regelt de instelling van de Toetsingscommissie experimenten rechtspleging. Op grond van het eerste lid van dat artikel heeft de Toetsingscommissie tot taak te toetsen of voorstellen voor een experiment (die worden uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 1, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de wet) voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de wet en het Tijdelijk Experimentenbesluit rechtspleging en zo nodig duidelijk te maken of, en zo ja, op welke wijze de voorstellen aanpassing behoeven. Op grond van het derde lid van artikel 6 van de wet kunnen er bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld voor de samenstelling en het functioneren van de Toetsingscommissie en de wijze waarop zij toetst. Dit besluit stelt deze regels vast.

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 6, derde lid, van de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging in werking treedt (01-04-2023) en vervalt met ingang van de dag waarop de wet vervalt.