Besluit van 17-05-2024, Stb. 2024, 144

Besluit houdende regels betreffende toegankelijkheidsvoorschriften voor e-boekdiensten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van de Europese Commissie en de Raad van 17 april 2019 inzake toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PbEU 2019, L 151) (Implementatiebesluit toegankelijkheidsvoorschriften e-boekdiensten)

—Dit besluit bevat regels over de toegankelijkheid tot e-boekdiensten. De richtlijn, met als uiterste implementatiedeadline 28 juni 2022, is opgesteld ter uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De richtlijn strekt ertoe de toegankelijkheid van een aantal producten en diensten voor personen met een handicap of functionele beperking te verbeteren. De richtlijn is in zijn algemeenheid geïmplementeerd met de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten, Stb. 2024, 87.

Dit nadere besluit treedt in werking met ingang van 28 juni 2025.