Wet van 08-04-2020, Stb. 2020, 113

Wet houdende regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Het coronavirus brengt beperkingen met zich die invloed hebben op het houden van vergaderingen. Gemeenten, provincies en waterschappen houden zich hier aan en schrappen zoveel mogelijk die vergaderingen waarbij leden fysiek aanwezig zijn. Voor de colleges van B en W, gedeputeerde staten en dagelijks besturen van waterschappen bestaan voldoende mogelijkheden dit op te vangen, zoals digitale beraadslaging en stemming en het gebruik van bestaande mogelijkheden voor mandaat. Voor gemeenteraden, provinciale staten, algemeen besturen van waterschappen en de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ligt dit anders. Deze organen mogen weliswaar digitaal beraadslagen, maar niet besluiten. Dat hangt samen met hun grondwettelijke positie.

Met deze wet wordt de mogelijkheid geopend voor gemeenteraden, provinciale staten, algemeen besturen van waterschappen en eilandsraden om digitaal besluiten te nemen. De wet betreft een op zichzelf staande, tijdelijke wet die de bestaande organieke wetgeving op een aantal expliciete onderdelen aanvult dan wel daar expliciet van afwijkt. Digitale beraadslaging is reeds mogelijk, maar stemmingen kunnen alleen in een fysieke vergadering gehouden worden. Dit is voor de vermoedelijke duur van de maatregelen tegen COVID-19 niet vol te houden. Hoe lang de huidige maatregelen voortduren is op dit moment nog niet te zeggen. De regering kiest ervoor om in de tijdelijke wet criteria te benoemen waar digitale besluiten aan moeten voldoen. Gelet op het bestaan van verschillende systemen worden nu geen technische voorschriften meegegeven of voorkeuren voor een bepaalde inrichting benoemd. Op grond van de wet kan een gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam zelf besluiten hoe invulling te geven aan digitale besluitvorming, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Ieder lid moet gegarandeerd beschikken over de technische mogelijkheden om toegang te hebben tot de beraadslaging en stemming.
  • Identificatie van raadsleden moet mogelijk zijn. Door de voorzitter, maar ook door de leden onderling en door het publiek.
  • Er is sprake van een live videoverbinding, alleen audio of stemmen per app is niet voldoende.
  • De voorzitter moet in staat zijn de orde te handhaven, bijvoorbeeld door deelnemers het woord te ontnemen of door een volgorde van stemming te bepalen.

Inwerkingtreding

De wet is in werking getreden op 09-04-2020 en vervalt met ingang van 01-09-2020.

Besluit van 03-07-2020, Stb. 2020, 261

Besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2020, 113)

De tijdelijke wet voorziet in de mogelijkheid om in afwijking van de hoofdregel dat vergaderingen van de decentrale volksvertegenwoordigingen in het openbaar fysiek plaatsvinden, gedurende de crisis als gevolg van de uitbraak van Covid-19 ook digitaal kunnen plaatsvinden. De wet zou per 1 september 2020 komen te vervallen maar vervalt met dit besluit op 1 november 2020.

Verlengingen

Besluit van 26-10-2020, Stb. 2020, 408

Besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2020, 113)

De wet wordt (nogmaals) verlengd en komt nu te vervallen met ingang van 01-01-2021.

Besluit van 18-11-2020, Stb. 2020, 501

Besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2020, 113)

De wet wordt (wederom) verlengd en komt nu te vervallen met ingang van 01-03-2021.

Besluit van 29-01-2021, Stb. 2021, 59

Besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2020, 113)

—De wet wordt nogmaals verlengd en komt nu te vervallen op 1 mei 2021.

Besluit van 14-04-2021, Stb. 2021, 212

Besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2020, 113)

—De wet wordt nogmaals verlengd en komt nu te vervallen op 1 juli 2021.

Besluit van 01-06-2021, Stb. 2021, 275

Besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2020, 113)

—De wet wordt verlengd en zal vervallen op 1 september 2021.

Besluit van 08-07-2021, Stb. 2021, 388

Besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2020, 113)

—De wet wordt nogmaals verlengd, ditmaal tot 1 november 2021.

Besluit van 11-10-2021, Stb. 2021, 481

Besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2020, 113)

—De tijdelijke wet wordt verlengd tot 01-01-2022.

Besluit van 24-11-2021, Stb. 2021, 583

Besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2020, 113)

—Dit besluit voorziet in verlening tot 1 maart 2022.

Besluit van 08-02-2022, Stb. 2022, 78

Besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

—Dit besluit voorziet in verlenging tot 1 mei 2022.

Kamerstukken