Wet van 9 december 2022, Stb. 2022, 517 en inwerkingtredingsbesluit van 9 december 2022, Stb. 2022, 518

Wet tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels

—De wet regelt dat de geborgde zetels van de categorie bedrijven uit het waterschapsbestuur worden geschrapt. De wet is bedoeld om het waterschap te democratiseren zodat de gevestigde belangen van het bedrijfsleven op een eerlijke wijze tegen nieuw ontstane belangen rondom waterbeheer worden afgewogen. De wet beoogt er daarmee voor te zorgen dat het bestuur van de waterschappen meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op waterbeheer. Daarnaast beoogt de wet te regelen dat het toenemend algemeen belang en de toegenomen relatieve financieringslast van huishoudens ook wordt vertaald naar een democratische bestuurslaag die deze ontwikkelingen in acht neemt.

Bij behandeling in de Tweede Kamer is een amendement aangenomen (nr. 17), over het gedeeltelijk behouden van de geborgde zetels doch met een andere verdeling. Met dit amendement blijven, in lijn met het advies over het waterschapsbestuur van de Adviescommissie Water (AcW) een aantal geborgde zetels behouden, maar vervalt de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur vertegenwoordiger is van een van de categorieën van belanghebbenden uit artikel 12 tweede lid onderdelen b, c en d van de Waterschapswet – momenteel ongebouwd (landbouw), natuurterreinen en gebouwd (bedrijven) – én wordt een nieuwe verdeling van de geborgde zetels geïntroduceerd: twee voor de categorie ongebouwd (landbouw) en twee voor natuurterreinen.

Inwerkingtreding met ingang van 17 december 2022.

Kamerstukken